Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Cobra Museum

Het Cobra Museum moet minder subsidie krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het Cobra museum heeft vanaf 2008 een vaste hoge subsidie gekregen. Door het museum meer toegankelijk te maken kan het museum haar bezoekersaantallen verhogen."

D66

"Het Cobra Museum heeft een belangrijke positie in de regio. Tot 2020 profiteert het Cobra nog van langjarige financiële afspraken uit het verleden, waardoor het eerder niet heeft hoeven bezuinigen. Dat heeft tot een scheefgroei in de financiering geleid ten opzichte van andere instellingen. D66 wil dat het Cobra inzet op efficiëntere werkwijzen en een bijdrage levert aan de onderlinge samenwerking. De besparingen die dit oplevert, wil D66 investeren in nieuwe culturele initiatieven. "

SP

"Het Cobra Museum is door oude afspraken ontzien bij bezuinigingen in de afgelopen 8 jaar. Veel instellingen zijn toen wel gekort. Nu die afspraken aflopen is het tijd dat ook Cobra zijn deel bijdraagt. Dat geld herverdelen we wel in de kunst en cultuur."

PvdA

"Dit is al uitvoerend beleid. De PvdA Amstelveen wil kunst en cultuur stimuleren op een breed niveau, en niet in één museum. Wij willen dit bespaarde geld gebruiken om ook kleine culturele organisaties te ondersteunen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om cultureel bezig te zijn. "

CDA

"In 2020 loopt de huidige subsidieregeling af. Het Cobra museum zal vanaf dat moment met minder geld haar bedrijfsvoering moeten voortzetten."

ChristenUnie

"Het Cobra moet worden gestimuleerd om een tentoonstellingsprogramma te creëren, dat brede lagen van de bevolking trekt en ook van buiten Amstelveen en toeristen. Het Cobra Museum moet financieel zelfstandig kunnen functioneren. Dit kan door beperking van kosten (geen jaarlijkse uitbreiding van aankopen in eigen collectievorming, meer werken met vrijwilligers) of door het genereren van meer inkomsten (verhogen entreekosten, meer sponsoring door bedrijven of particulieren). "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Als wij de cijfers van bezoekersaantallen zien, en er zijn dalende bezoekersaantallen, ligt het voor de hand, dat dit museum meer zelfstandig moet worden. Dit betekent niet dat er bezuinigd moet worden op het totale cultuur budget, maar verdeel het anders."

Actief voor Amstelveen

"De subsidie moet meer verdeeld worden. "

Geen van beide

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks wil dat er niet nog meer op kunst en cultuur bezuinigd wordt, ook niet op het Cobra Museum. Het Cobra Museum is in Amstelveen de enige cultuurinstelling met internationale allure. Het is van groot belang om dit niveau te behouden voor de uitstraling van Amstelveen. De subsidie voor het Cobra mag daarbij niet ten koste gaan van het stimuleren van nieuwe initiatieven in de kunst en de steun voor vernieuwende kunstenaars. "

Burgerbelangen Amstelveen

"De subsidie voor het Cobra is gerechtvaardigd. Het Cobra is een van de paradepaarden van ons cultureel aanbod in Amstelveen en draagt bij aan onze City marketing. Wel is bbA voorstander van een hechter samenwerkingsverband van het Cobra met het Jan van der Togt, waardoor mogelijk financiële voordelen kunnen worden behaald."

2. De Meerkamp

De gemeente moet afzien van nieuwbouw van zwembad De Meerkamp.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Er is op dit moment geen noodzaak tot nieuwbouw. Bouw en exploitatie van een nieuw zwembad brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien is de voorspelling dat het bezoek aan het zwembad gaat afnemen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is van mening dat een zwembad als De Meerkamp in een belangrijke behoefte van de Amstelveense bevolking voorziet. Het moet een zwembad zijn waarin de schooljeugd kan leren zwemmen. De ChristenUnie ziet meer in uitbreiding van het zwembad dan in totale vernieuwing. "

Actief voor Amstelveen

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

VVD

"Goede en eigentijdse voorzieningen zoals sportfaciliteiten en scholen zijn van groot belang voor de Amstelvener. Daar hoort ook een zwembad bij waar onze kinderen kunnen leren zwemmen en waar jong en oud plezier aan kan beleven."

D66

"Amstelveen heeft met De Meerkamp een goede zwemvoorziening, die over niet al te lange tijd aan vernieuwing toe zal zijn. D66 wil dat Amstelveen in ieder geval een zwemvoorziening behoudt, waarbij er voor alle leeftijden de mogelijkheid is tot educatief, recreatief en sportief zwemmen. Commerciële functies kunnen wat D66 betreft eventueel uitbesteed worden. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil dat ieder kind in Amstelveen leert zwemmen. Daar hoort een goed geoutilleerd zwembad bij. BbA is voorstander van renovatie en verbouw van de Meerkamp tot een mulitfunctioneel zwem- en sportcomplex."

SP

"Het zwembad kan zeker een opknapbeurt gebruiken. Een goed zwembad is ook belangrijk. Zowel voor de educatieve waarde van voldoende voorzieningen voor zwemles als de recreatieve. Bij nieuwbouw kunnen we meteen de toegankelijkheid verbeteren."

PvdA

"We zijn voor een goed openbaar zwembad. Dus de Meerkamp moet blijven en indien nodig gemoderniseerd."

CDA

"Het CDA wil een nieuw, modern, veilig en multifunctioneel zwembad realiseren met voldoende faciliteiten voor alle doelgroepen. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Renoveren is ook een optie. "

3. Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) moet blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij willen dat mensen zuinig en verstandig met zorg omgaan. Daarom bestaat er een eigen bijdrage. Wij laten echter niemand in de kou staan."

D66

"De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Het is onwenselijk dat mensen die niet (volledig) in eigen oplossingen kunnen voorzien van zorg en ondersteuning afzien, terwijl ze die wel nodig hebben. D66 wil daarom maatwerkoplossingen als het betalen van de eigen bijdrage een probleem is. Tegelijkertijd willen we onnodige zorgvraag voorkomen. Een eigen bijdrage draagt daartoe bij. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA is voorstander van de eigen bijdrage, maar tekent aan dat daarbij rekening moet worden gehouden met de inwoners die financieel niet in staat zijn die bijdrage te betalen. Daar past verlaging of kwijtschelding en in ieder geval maatwerk bij."

PvdA

"Iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning. Inkomenspositie of achtergrond verandert daar niets aan. Daarvoor betalen we met elkaar premies en belastingen. Zo doen we dat in een land waarin solidariteit belangrijk is. Maar we vragen ook van mensen zélf een bijdrage voor hun eigen zorg. Van mensen die meer kunnen bijdragen vragen we meer. Van mensen die minder hebben vragen we minder."

CDA

"Het CDA is in principe voor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage mag nooit leiden tot zorgmijdend gedrag."

ChristenUnie

"Het is belangrijk dat de juiste zorg en ondersteuning op grond van de Wmo geboden wordt vanuit de overheid. De gebruiker mag daarbij wel een eigen bijdrage betalen in de kosten van de zorg. De ChristenUnie is echter wel van mening dat minima of personen met een laag inkomen worden vrijgesteld van betaling van een eigen bijdrage, dan wel een lagere eigen bijdrage hoeven te betalen. "

Geen van beide

Oneens

GroenLinks

"Dat mensen zorg mijden omdat de hoogte van de eigen bijdrage te hoog is, is onacceptabel. We kijken kritisch naar de eigen bijdrage bij de Wmo en verlagen die zo nodig voor minima en lage middeninkomens. "

SP

"We betalen belasting en premie om zorg en ondersteuning te krijgen. Zonder, door de gemeente verstrekte, indicatie krijg je geen zorg. Een eigen bijdrage werpt alleen een onnodige drempel op, die zorgt voor zorgmijden. Door zorgmijden lopen de kosten op langere termijn juist op. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Liefst ziet de OCA dit helemaal verdwijnen. Dit is natuurlijk een utopie, maar verlaging van de eigen bijdrage moet wel kunnen. Ouderen met alleen een AOW en/of een klein pensioen, zien nu vaak af van het aanvragen van hulp vanwege de eigen bijdrage. Voor deze groep zou het een nul-tarief moeten zijn. Ouder en hulpbehoevend zijn, is geen keuze, hulp is bittere noodzaak. Dit geldt uiteraard ook voor chronisch zieken."

Actief voor Amstelveen

"Nee."

4. Wifi

De gemeente moet zorgen voor een wifi-netwerk in heel Amstelveen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Internet is wat GroenLinks betreft een nieuwe nutsvoorziening die voor iedereen altijd beschikbaar moet zijn tegen niet-commerciële tarieven. "

Burgerbelangen Amstelveen

Geen toelichting gegeven

SP

"Internet is het gas, licht en water van het heden en zeker de toekomst. Een goede toegankelijkheid is daarbij een vereiste. De gemeente draagt zorg voor de infrastructuur."

PvdA

"Toegang tot internet biedt niet alleen toegang tot informatie maar bijvoorbeeld ook tot werk. Het stelt mensen in staat sociale contacten te onderhouden en kan zo ook helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Juist voor mensen die zelf geen internetaansluiting kunnen betalen is dit van groot belang."

ChristenUnie

"Een goed werkend internet is de “smeerolie” voor de samenleving. Voor bedrijven is een goed werkend wifi-netwerk essentieel, maar dat geldt ook voor ziekenhuizen, zorginstellingen, hulpverleningsorganisaties en instellingen van de overheid zelf. Ook voor de gewone Amstelvener is het internet niet meer weg te denken. De ChristenUnie is daarom van mening dat de gemeente de Amstelveense samenleving moet faciliteren met een goed werkend wifi-netwerk. "

Actief voor Amstelveen

"Bereikbaarheid is heel belangrijk vandaag de dag."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD is van mening dat mobiel internet tegenwoordig voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. Een openbaar wifi-netwerk brengt ook veiligheidsrisico's met zich mee doordat een netwerk van deze omvang interessant is voor kwaadwillenden om vertrouwelijke informatie van gebruikers te ontfutselen. Snel internet dient echter voor heel Amstelveen beschikbaar te zijn."

D66

"Wat D66 betreft is het hebben van een WIFI-verbinding een private aangelegenheid. De lokale overheid schept wel de randvoorwaarden voor een goed functionerend WIFI-netwerk. Bijvoorbeeld door aanbieders te stimuleren om glasvezelverbindingen te maken, en door partijen daartoe samen te brengen. Wel wil D66 dat de gemeente zorgt voor WIFI in bepaalde openbare gelegenheden, zoals het Raadhuis. "

CDA

"Voor het CDA geldt dit alleen voor gemeentelijke gebouwen, wijkcentra, bibliotheek en verenigingsgebouwen. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Technisch lijkt ons dit nogal een onhaalbare en zeer dure klus. Bijna iedereen beschikt wel over mobiel internet, of er is wel ergens een open wifi netwerk beschikbaar. "

5. Klassen basisonderwijs

Klassen in het basisonderwijs moeten kleiner worden, ook als dat de gemeente meer geld kost.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat goed aansluit op het kind en goed opgeleide leraren met de nodige ondersteuning. D66 wil klaslokalen die aan hoge kwaliteitseisen voldoen en ondersteunt scholen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In Amstelveen groeit het aantal leerlingen. D66 voorstander van kleinere klassen. Daarom wil D66 de komende periode stevig investeren in extra klaslokalen. "

GroenLinks

"De gemeente gaat niet over de grootte van de klassen. Maar de werkdruk in het onderwijs moet verminderd, zodat de leerkrachten meer aandacht kunnen besteden aan leerlingen. Veel leerkrachten vragen daarbij om kleinere klassen of meer ondersteuning, bijvoorbeeld door onderwijsassistenten en ambulant begeleiders. Scholen die werken aan goed onderwijs kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA staat voor een breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod waarbij leerlingen de aandacht kunnen krijgen die zij nodig hebben en de leerkrachten een werkomgeving wordt aangeboden waarbij zij hun talenten maximaal kunnen inzetten voor de leerlingen. Om dat te bewerkstelligen wil Bba op dit punt mee investeren."

SP

"De klasseleerkracht heeft door alle veranderingen in het onderwijs een steeds zwaardere taak gekregen. Kleine klassen verlichten die taak en verbeteren de kwaliteit. Goed onderwijs is van essentieel belang, en dat mag ook wat kosten!"

PvdA

"We zien dat veel leraren gebukt gaan onder een gebrek aan tijd, hoge werkdruk en te weinig collega’s. Met als gevolg dat niet elke leerling zijn of haar talenten volledig kan benutten. De werkdruk van leraren moet daarom naar beneden, zodat uit elk kind het beste naar voren kan worden gehaald."

ChristenUnie

"Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren. De kwaliteit van het onderwijs hangt dus samen met de hoopvolle toekomst van Amstelveen, waar de ChristenUnie voor staat. Daarom zijn kleine klassen in het basisonderwijs belangrijk. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Kleinere klassen betekent meer individuele aandacht. Dat komt de kinderen ten goede. Kleinere klassen betekent meer gebouw, en dat kost de gemeente dan geld. Dat moet dan maar. Onderwijs is uiteindelijk een van onze maatschappelijke pijlers."

Actief voor Amstelveen

"Ja."

Geen van beide

Oneens

VVD

"In Nederland is reeds het passend onderwijs ingevoerd, waarin individuele leerlingen of ze nu leerproblemen hebben of hoogbegaafd zijn, onderwijs krijgen op hun eigen niveau, binnen het reguliere onderwijs. Kleinere klassen zijn niet voor iedere leerling de oplossing. De VVD is van mening dat geen enkel kind tussen wal en schip terechtkomen. Dit houden wij dan ook scherp in de gaten."

CDA

"Het CDA ziet de oplossing voor beter basisonderwijs niet zo zeer in het aantal leerlingen per klas, maar meer in de ondersteuning van de leerkracht door bijvoorbeeld een klassenassistent."

6. Amsterdamse Bos

Het aantal grootschalige evenementen in het Amsterdamse Bos hoeft niet te verminderen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 staat voor een Amstelveen dat bruist. D66 wil ruimte voor (jaarlijkse) evenementen die hun waarde hebben bewezen, zoals Diwali, Cherryblossom festival en Jazz in het dorp, en voor nieuwe initiatieven. Een beperkt aantal grootschalige evenementen per jaar in het Amsterdamse Bos horen er wat D66 betreft ook gewoon bij in Amstelveen. Veel jongeren gaan daar met plezier naartoe. Wel moeten er afspraken worden gemaakt met de organisatoren om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. "

Burgerbelangen Amstelveen

"Binnen het huidige evenementenbeleid dat voor het Amsterdamse Bos is vastgesteld, staan voldoende waarborgen voor het juiste gebruik bij grootschalige evenementen. Er is geen reden een vermindering toe te passen, wel om te zorgen dat handhaving adequaat plaatsvindt bij meldingen van inwoners."

PvdA

"De grootschalige evenementen in het Amsterdamse Bos maken Amstelveen aantrekkelijk om in te wonen en te bezoeken. Er moet rekening gehouden worden met omwonenden, maar dit betekent niet dat de evenementen moeten verminderen. "

CDA

"In combinatie met goede handhaving en monitoring hoeft het aantal grootschalige evenementen niet te verminderen."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Het is niet dagelijks, en de overlast is o.i. beperkt."

Geen van beide

VVD

"De VVD is niet tegen grootschalige evenementen, echter dienen er door de organisatie voldoende maatregelen genomen te worden om overlast te voorkomen. We hebben bezwaren tegen meerdaagse evenementen die een hoop herrie en overlast geven."

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks is trots op het groene karakter van Amstelveen, zoals onze monumentale (heem)parken, onze mooie polders met weidevogels en het Amsterdamse Bos. Te veel grootschalige evenementen in het groen kunnen een bedreiging zijn voor het groene karakter. Nieuwe ontwikkelingen moeten goed worden afgestemd met Groengebied Amstelland, Groenraad en de bewoners. "

SP

"Het Amsterdamse Bos is bedoeld om te ontspannen en tot rust te komen. Grootschalige evenementen verstoren die mogelijkheid tot rust. Verder is het een aanslag op de flora en fauna in het bos. Het mag dus wel wat minder!"

ChristenUnie

"Elk jaar leveren de grote festivals in het Amsterdamse Bos geluidshinder op in een groot aantal wijken in Amstelveen. Dat leidt bij veel Amstelveners steeds tot ergernis. “Meten is weten” en dat geldt ook voor de geluidsoverlast die de evenementen in het Amsterdamse Bos veroorzaken. De ChristenUnie pleit er daarom voor dat alleen evenementen worden toegestaan die draagvlak hebben bij omwonenden. "

Actief voor Amstelveen

"Er zijn teveel overlast gevende evenementen"

7. Cameratoezicht

In Amstelveen moet meer cameratoezicht komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD is in principe tegen cameratoezicht, daar iedereen recht heeft op zijn/haar privacy. Aan de andere kant zijn bijvoorbeeld inbraken schering en inslag in Amstelveen. De ervaring leert dat cameratoezicht criminaliteit en overlast sterk reduceert. Hierdoor zijn wij voor (tijdelijk) cameratoezicht in gebieden waar een toename van de criminaliteit is waargenomen."

Burgerbelangen Amstelveen

"In de afweging tussen veiligheid en privacy kiest bbA voor de veiligheid. Wel vinden wij dat cameratoezicht omgeven moet zijn met voldoende waarborgen, om ervoor te zorgen dat wij de privacy van onze inwoners niet onnodig schenden."

CDA

"Het CDA ziet toegevoegde waarde aan inzet van cameratoezicht op onveilige plekken. Hierbij moet de privacy natuurlijk gewaarborgd worden."

ChristenUnie

"Er zijn nog genoeg plekken in Amstelveen, waar cameratoezicht de veiligheid van de burger zou kunnen versterken en/of de burger een groter gevoel van veiligheid zou kunnen geven. De andere kant is dat de privacy van de burger wel goed gehandhaafd moet worden bij een uitbreiding van cameratoezicht. Dat betekent dat het cameratoezicht zodanig moet zijn dat de privacy in en rond woningen beschermd moet zijn. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Om de veiligheid te bevorderen. "

Geen van beide

Oneens

D66

"Cameratoezicht draagt niet per se bij aan meer veiligheid, en vormt wel een risico met betrekking tot de privacy van onze inwoners. In de afweging tussen veiligheid enerzijds en beperking van individuele vrijheden en privacy moet wat D66 betreft altijd zorgvuldig worden gehandeld. Dat betekent dus niet zonder meer een toename van het aantal camera's in Amstelveen. Als er al sprake is van cameratoezicht, is deze wat D66 betreft tijdelijk, doelgericht en proportioneel."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk om een veilige leefomgeving in Amstelveen te creëren. Het plaatsen van camera's verplaatst ongewenst gedrag. Door een preventieve aanpak kan de veiligheid in Amstelveen daadwerkelijk gegarandeerd worden. De inrichting van buurten en de openbare ruimte of het goed verlichten van een tunnel heeft meer effect op het stimuleren van positief gedrag dan het ophangen van een paar camera’s. "

SP

"Cameratoezicht kan nooit menselijk toezicht vervangen. Gericht toezicht op bepaalde plekken, verder inzetten op meer surveillances door de politie."

PvdA

"Op dit moment zien wij geen noodzaak tot meer cameratoezicht. Cameratoezicht moet in speciale gevallen worden gebruikt. Amstelveen is een veilige stad, en het is een voorrecht dat (afgezien van Uilenstede) in Amstelveen geen camera’s nodig zijn om de stad veilig te houden. "

Actief voor Amstelveen

"er moet cameratoezicht zijn waar nodig, niet persé meer"

8. Wietteelt

Amstelveen moet zich aanmelden voor het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 is voorstander van het reguleren van de ‘achterdeur’ bij wiethandel en het bestrijden van de bestaande illegale teelt. Gereguleerde wietteelt beperkt overlast en criminaliteit. Wat D66 betreft kijkt de gemeente Amstelveen, mogelijk in samenwerking met de gemeente Amsterdam, of we een bijdrage kunnen leveren aan het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt."

GroenLinks

"GroenLinks wil de wietteelt uit het illegale circuit halen. En indien mogelijk in Amstelveen ruimte bieden voor strikt gereguleerde teelt. "

SP

"Illegale wietplantages slokken teveel capaciteit van de politie op, ook in Amstelveen. Regulering neemt de illegale handel wind uit de zeilen. Politie kan zich dan richten op echte criminaliteit zoals woninginbraak!"

PvdA

"Amstelveen heeft recent te maken gekregen met illegale wietteelt. In plaats van dit tegen proberen te verbannen, zou Amstelveen zich moeten aanmelden voor het landelijke experiment van gereguleerde wietteelt. Het zou de illegale, ongecontroleerde wietteelt verminderen, het veiligheidsgevoel vergroten, en criminelen buiten spel zetten. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De OCA verneemt van ouderen dat zij bang zijn als zij een pand in de buurt ontdekken, waar een plantage is. Melden durven zij dit niet, zij zijn bang voor represailles. Tevens zijn de ouderen er zich van bewust dat het brandgevaar oplevert. Bij gereguleerde wietteelt halen wij de teelt uit de woningen naar een daarvoor geschikte plaats, en de overheid kan de controle krijgen."

Geen van beide

VVD

"Amstelveen heeft zelf geen koffieshops en verleent hier ook geen vergunning voor. De VVD ziet geen reden om ons aan te melden voor een dergelijk landelijk experiment."

Oneens

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA geeft er de voorkeur aan dat de experimenten plaastvinden bij gemeenten waar de drugsproblematiek een grotere omvang heeft."

CDA

"Het CDA ziet de resultaten van het experiment met belangstelling tegemoet."

ChristenUnie

"Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. Daarom geen landelijk experiment met gereguleerde wietteelt. De ChristenUnie kiest voor een beleid van preventie in het lokale gezondheidsbeleid. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen in de greep komen van bepaalde verslavingen. Wij pleiten voor een beleid van voorlichting op scholen en bij feesten. Een voorlichting die gericht is op preventie en controle."

Actief voor Amstelveen

"Wij hebben niet eens een coffeeshop, dus is ook geen gereguleerde wietteelt nodig."

9. Bed bad en brood

De gemeente moet afgewezen asielzoekers opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op Rijksopvang. De straat is echter voor niemand een oplossing. Voor de mensen zelf niet, maar ook niet voor de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. D66 is daarom voorstander van het beschikbaar stellen van een Bed, Bad en Broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Dit om o.a. te voorkomen dat deze mensen op straat gaan zwerven of in de illegaliteit belanden."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt geboden in de vorm van 24-uursvoorziening met bed, bad, brood of in de vorm van leefgeld voor mensen die over een eigen netwerk beschikken. Nu is de opvang in Amsterdam ook voor 'Amstelveense' afgewezen asielzoekers."

SP

"Niemand hoort op straat te slapen. Het is onze verantwoordelijkheid als mens om iedereen, dus ook afgewezen asielzoekers, een dak boven het hoofd en eten aan te bieden."

PvdA

"Het feit dat een mens geen verblijfsstatus heeft, betekent niet dat er geen recht is op de minimale menselijk levensbehoeften van bed-bad-brood. Uitgeprocedeerd of niet, wij hebben de morele plicht om niemand te laten verkommeren. Bovendien voorkomt een Bed-bad-brood opvang dat mensen zonder verblijfsstatus dakloos op straat hangen en overlast geven. Het gebrek aan ‘status’ ontneemt niemand het recht op een menswaardige behandeling."

ChristenUnie

"Het kan niet zo zijn dat afgewezen asielzoekers als bedelaars over straat zwerven, zonder welke voorziening dan ook. Iedereen in de maatschappij heeft recht op een dak boven zijn hoofd en eten en drinken. De andere kant is wel dat afgewezen asielzoekers hier niet langer kunnen verblijven en terug moeten naar het land waar ze naar zijn uitgewezen. Zo lang dat niet is gerealiseerd, heeft de gemeente de plicht om deze mensen uit respect voor menselijke waardigheid een regeling aan te bieden. "

Actief voor Amstelveen

"Je kunt deze mensen niet NIET opvangen."

Geen van beide

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Dit punt is moeilijk in algemeenheid te bepalen. Per individu/individueel geval moet dit bekeken worden."

Oneens

VVD

"Gemeenten moeten stoppen met het opvangen van afgewezen asielzoekers. Zij hebben alle procedures doorlopen en moeten nu weg uit Nederland. Door opvang worden mensen namelijk niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Sterker nog: het stimuleert ze om zo lang mogelijk te blijven in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA volgt op dit punt het provinciale en landelijke beleid."

CDA

Geen toelichting gegeven

10. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden is in verhouding veel hoger dan die voor een meerpersoonshuishouden. De VVD streeft een gelijke behandeling na voor alle inwoners."

D66

"De gemeente Amstelveen kent een relatief hoog afvaltarief voor éénpersoonshuishoudens ten opzichte van meerpersoonshuishoudens. D66 wil de bestaande tarieven veranderen zodat de tarieven eerlijker worden voor éénpersoonshuishoudens. Daarnaast wil D66 dat de afvalstoffenheffing voor iedereen meer gericht is op afvalscheiding en duurzaamheid."

SP

"De vervuiler betaalt. Kosten zouden afhankelijk moeten zijn van het geleverde afval. Nu dragen eenpersoonshuishoudens onevenredig veel bij."

ChristenUnie

"Een eenpersoonshuishouden zal minder afval produceren dan meerpersoonshuishoudens. Het is dan ook redelijk dat een eenpersoonshuishouden een lagere afvalstoffenheffing krijgt. "

Actief voor Amstelveen

"De vervuiler betaalt."

Geen van beide

GroenLinks

"De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn, als inwoners hun restafval verminderen kan de afvalstoffenheffing omlaag. Als uit onderzoek blijkt dat de kosten voor ophalen bij eenpersoonshuishoudens lager zijn, dan kan het tarief omlaag. "

PvdA

"De afvalstoffenheffing is al beperkt in Amstelveen. De PvdA Amstelveen is een voorstander van lastenverlichting, maar verwacht niet dat deze maatregel daar veel aan bij zal dragen. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Op zich zien wij dat graag, want er zijn natuurlijk veel alleenstaande ouderen, en wij zullen een eventuele verlaging van de heffing voor eenpersoonshuishoudens, dan ook niet tegenhouden."

Oneens

Burgerbelangen Amstelveen

"De kosten voor afvalverwerking en afvalverbranding zijn al zo verdeeld over 1 en meer persoonshuishoudens dat beide groepen ieder hun eigen aandeel in de kosten dragen. Er is dus geen reden voor bbA deze heffing te verlagen."

CDA

"Het overgrote deel van de kosten voor afval ophalen en verwerken zijn vaste kosten. "

11. Hoogbouw

De gemeente moet hoogbouw boven de vijftig meter in en rond het Stadshart toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen is er slechts beperkt de ruimte om meer woningen te bouwen. D66 vindt dat de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder groen moeten blijven. Binnenstedelijke ontwikkeling biedt wel veel kansen. Zo wil D66 meer woningen realiseren rond het Stadshart. Bij uitstek de ontwikkelplannen rondom het nieuwe winkelcentrum bieden opening voor het realiseren van meer ‘hoogbouw’. Daarbij wil D66 vooral bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen, zoals leraren. "

GroenLinks

"Er is in Amstelveen een groot gebrek aan woningen, zowel koop als huur, in alle prijsklassen. GroenLinks wil meer verdichting en hoogbouw, maar dat mag niet ten koste gaan van het schaarse groen. Hoogbouw kan nodig zijn om bouwen in de polder te voorkomen."

CDA

"Om aan de grote vraag aan woonruimte te voldoen, en tegelijkertijd Amstelveen groen te houden, wil het CDA daar waar het stedenbouwkundig mogelijk is, hoogbouw toestaan."

ChristenUnie

"Ook op de Zuid-As in de omgeving van de A10 zijn hoge gebouwen, waarom dan niet ook dit soort gebouwen langs de A9. De gebouwen moeten wel passend zijn in de omgeving. Overleg met de bewoners in de omgeving is belangrijk. "

Actief voor Amstelveen

"Ja."

Geen van beide

PvdA

"Er moet nauwkeurig gekeken worden hoe dit eruit zou komen te zien. Wij willen graag meer (sociale) huurwoningen realiseren, maar het moet wel ingepast kunnen worden met respect voor de omgeving en de belangen van bestaande bewoners."

Oneens

VVD

"Amstelveen is geen Hong Kong. De VVD is van mening dat hoogbouw boven de vijftig meter het ruimtelijk karakter rondom het Stadshart zal aantasten. Dergelijke hoogbouw past niet in onze gemeente die bekend staat vanwege haar groene en rustige karakter. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil geen verdere verdichting van de openbare ruimte en geen groen of speelruimten opofferen. Hoogbouw in het Stadshart moet passend zijn in het totale beeld van de wijk en de stad en dat is binnen het Stadhart bij voorkeur niet boven de vijftig meter."

SP

"Amstelveen is wel verstedelijkt, maar heeft nog een kleinstedelijk karakter. Hoogbouw is ongewenst, ook omdat we dan alle infrastructuur (wegen, OV, parkeergarages etcetera) aan zouden moeten passen."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Het zou het karakter van Amstelveen aantasten. Extreme hoogbouw staat beter aan de randen van de stad."

12. OZB

Startende ondernemers moeten korting krijgen op de onroerendezaakbelasting (ozb).

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Innovatie vormt de basis van economische groei. Startende en innoverende ondernemers zijn daarom van groot belang voor de Amstelveense economie. Daarom steunt D66 deze ondernemers. D66 wil niet alleen economische groei, maar duurzame economische groei. D66 pleit daarom voor een korting op de OZB voor startende en innovatieve ondernemers, maar ook voor duurzame ondernemers."

GroenLinks

"Kleine ondernemers zijn heel belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van Amstelveen. Het starten van een onderneming wordt gestimuleerd door het tijdelijk verlagen van de ozb voor startende ondernemers met beperkte financiële middelen."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil veel kansen bieden voor de start ups vanwege hun belang voor de nieuwe economie, daarvoor een gunstig vestigingsklimaat bieden en dus ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven in Amstelveen waarbij het past om de aanvangslasten te beperken."

PvdA

"Het starten van een eigen onderneming moet door de gemeente worden gestimuleerd. Een korting op de ozb is een simpel en vrij goedkoop middel om het startende ondernemers iets gemakkelijker te maken. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Het is natuurlijk een stimulans voor de startende ondernemer."

Actief voor Amstelveen

"Help de startende ondernemer."

Geen van beide

SP

"We moeten startende ondernemers stimuleren. De OZB kan een instrument zijn, maar een ongerichte korting op de OZB betekent meer korting voor dure en grote panden en niet noodzakelijkerwijs voor de meer innovatieve starters."

Oneens

VVD

"De VVD is van mening dat dit concurrentievervalsing in de hand werkt."

CDA

"Voor startende ondernemers zijn er in Amstelveen voldoende faciliteiten en plekken waar je tegen lagere kosten als startende ondernemer kunt beginnen. "

ChristenUnie

"De onroerendzaakbelasting is belasting op de eigendom en het gebruik van onroerend goed. Startende ondernemers die onroerend goed in eigendom of gebruik hebben, maken daarin geen uitzondering. Wel is het belangrijk om startende ondernemers te faciliteren bij een goede start van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies. "

13. Schulden

De gemeente moet jongeren met schulden helpen door hen financieel te ondersteunen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Jongeren met schulden beginnen hun volwassen leven met een achterstand. Dat is niet gewenst, want het belemmert hun toekomstmogelijkheden. Naast preventie en vroegsignalering, willen we een vangnet voor een selecte groep jongeren die nog geen mogelijkheid hebben om de schulden af te betalen. De opgekochte schulden worden in een lening omgezet die terugbetaald moet worden."

Burgerbelangen Amstelveen

"Financiële ondersteuning kan bijdragen om te voorkomen dat deze jongeren nog verder afglijden met alle maatschappelijke kosten van dien. Tegelijk vindt bbA financiële ondersteuning alleen onvoldoende; samen met de jeugdhulpverlening moet ingezet worden op vroegtijdige hulp en zorg."

SP

"Een op jonge leeftijd opgebouwde schuld kan iemands hele leven verpesten. Door vroegtijdig te ondersteunen voorkomen we veel ellende in de toekomst. Op de lange termijn zijn we dan als maatschappij ook voordeliger uit."

PvdA

"Als jongeren onverhoopt in de schulden terecht komen, moeten zij de openstaande rekeningen uiteraard gewoon betalen en daarnaast hun schulden aflossen. In veel gevallen lukt dat gelukkig goed. Sommige jongeren hebben echter zo’n enorme schuld, dat de problemen structureel dreigen te worden. Dan is hulp van de overheid nodig om uitzicht te bieden op een nieuwe start. "

Actief voor Amstelveen

"Ja."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De gemeente Amstelveen voorziet reeds in schuldhulpverlening, niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen die financieel in de problemen is gekomen en die wil werken aan een oplossing."

D66

"D66 is voorstander van een doelmatige schuldhulpverlening. Ook voor jongeren met financiële problemen. Het doel van schuldhulpverlening is niet alleen uit de schulden komen, maar ook zorgen dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan. Dat betekent dat we jongeren met schulden leren om beter met geld om te gaan. D66 is daarom geen voorstander van permanente financiële ondersteuning door de gemeente: het leert jongeren niet met geld om te gaan, en een financiële prikkel ontbreekt. "

CDA

"Het CDA zet in op preventie. Ook voor jongeren gelden de regels van de gemeentelijke schuldhulpverlening."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat deze jongeren geholpen moeten worden om beter met geld te leren omgaan. Wij pleiten ervoor dat jongeren samen met hun schuldeisers een schuldsaneringsregeling opstellen in een vroeg stadium van schulden."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De OCA is van mening dat financiële ondersteuning te ver gaat. Begeleiding om van de schulden af te komen, en er dan ook uit te blijven, is beter naar onze mening."

14. OV 65+

Binnen Amstelveen moeten alle 65-plussers gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De gemeente moet dit betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Openbaar vervoer gratis voor iedereen is momenteel nog niet haalbaar. Ouderen zijn voor hun mobiliteit afhankelijker van het OV. Laten we dus daar beginnen."

PvdA

"Toegang tot gratis openbaar vervoer vergroot de mogelijkheid van 65-plussers om zelfstandig te kunnen wonen, en volop deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. Uit eerdere testen is gebleken dat de kosten hiervan beperkt zijn. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Dit is natuurlijk een kostbaar project. Toch zal niet elke 65-plusser in Amstelveen zomaar gebruik maken hiervan. Ouderen moeten die gelegenheid krijgen, om overal te kunnen komen, zonder dat het teveel kost."

Actief voor Amstelveen

"Ja."

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks wil alleen 65-plussers die recht hebben op een Amstelveenpas (inkomen tot 130% van het sociaal minimum) gratis met het openbaar vervoer laten reizen. Geen schaars gemeenschapsgeld voor mensen die het makkelijk zelf kunnen betalen."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA kiest er nadrukkelijk voor om er te willen zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Gratis openbaar vervoer voor wie dat nodig heeft en dat geldt dus niet voor ons allemaal. Bij dit thema kiest bbA ook specifiek voor maatwerk."

Oneens

VVD

"De VVD streeft een gelijke behandeling na van alle inwoners, ongeacht leeftijd."

D66

"Of je nou jong of oud bent: D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. D66 vind het daarom niet verantwoord om ouderen, ongeacht hun (soms ook hoge) inkomen van gratis OV te voorzien, puur op basis van hun leeftijd. Ouderen met een laag inkomen kunnen wat D66 betreft wel rekenen op extra ondersteuning voor OV-gebruik. "

CDA

"Om het systeem eerlijk en betaalbaar te houden, wil het CDA zich beperken tot AOW gerechtigden met een minimum inkomen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat 65-plussers die tot de minima behoren of een laag inkomen hebben dat direct boven de minimuminkomens valt, gratis van het Openbaar Vervoer gebruik moeten kunnen maken. 65-plussers met een middeninkomen of een hoog inkomen, kunnen het Openbaar Vervoer betalen. "

15. Jongerencentra

Er zijn genoeg jongerencentra in Amstelveen. Er hoeven er niet meer bij te komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De animo voor de jongerencentra onder de huidige generatie jongeren in Amstelveen is beperkt. Zolang dit niet wijzigt ziet de VVD geen reden om te investeren in nieuwe jongerencentra."

D66

"Om jongeren te trekken, heb je vooral een goed programma nodig. Dat is veel belangrijker dan het aantal locaties. Wat D66 betreft creëert de gemeente daarom vooral ruimte voor jongeren om zichzelf te ontplooien. Bijvoorbeeld door meer evenementen in het Amsterdamse Bos, ruimte te bieden voor initiatieven als StreetArt of met een programmering voor jongeren in poppodium P60. Voorop staat dat de activiteiten moeten aansluiten bij wat jongeren leuk vinden."

Burgerbelangen Amstelveen

"Het huidig aanbod aan jongerencentra voldoet aan de vraag en het gebruik. Liever zet bbA in op het zoveel mogelijk betrekken van jongeren bij onze sportvoorzieningen en ons cultureel aanbod. "

PvdA

"Er is al een divers aanbod in Amstelveen. Wel zouden jongeren in de wijkcentra en het poppodium terecht moeten kunnen. De jongerenwerkers van Amstelveen zouden die samenwerking kunnen versterken. "

CDA

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"De ervaring uit het verleden leert dat meer jongerencentra van de gemeente niet voorzien in de behoefte van de Amstelveense jeugd. De ChristenUnie vindt dat de huidige centra waar jongeren samenkomen (jongerenclubs van kerken, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties die activiteiten voor jongeren organiseren) door de overheid gefaciliteerd moeten worden, zodat ze voor de jongeren hun gewenste rol kunnen hebben. "

Geen van beide

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Wij vinden dat er weinig jongerencentra zijn, Wil je overlast van hangjongeren voorkomen, zullen zij een plekje moeten krijgen. Hierdoor kan je ook beter in contact komen met de jongeren."

Oneens

GroenLinks

"Er zijn geen jongerencentra meer. GroenLinks wil dat er in wijken waar daar behoefte aan is, nieuwe jongerencentra komen."

SP

"Er is onder jongeren behoefte om onder elkaar te zijn. Een jongerencentrum is daarbij een nuttig hulpmiddel, mits goed vormgegeven en met een goede programmering. Helaas heeft Amstelveen zijn jongerencentra merendeels opgeheven, dat wil niet zeggen dat er geen behoefte is."

Actief voor Amstelveen

"Er zijn geen jongerencentra meer."

16. Afvalbrengstation

Het Afvalbrengstation moet ook op zondag open zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD is van mening dat de gemeente de burger zo goed mogelijk dient te faciliteren. Veel inwoners van Amstelveen hebben drukke banen waardoor zij doordeweeks niet in staat zijn hun afval naar het afvalbrengstation te brengen. Het afvalbrengstation is reeds op zaterdag open, echter staan er vaak lange rijen voor de ingang. Door de mogelijkheden te verkennen om het afvalbrengstation ook op zondag open te stellen kan de drukte verdeeld worden en de Amstelvener tegemoet gekomen worden."

D66

"Om het scheiden van afval te stimuleren en nog makkelijker te maken wil D66 het afvalbrengstation ook op zondag openstellen. Voor bijvoorbeeld mensen die doordeweeks werken en in het weekend klussen biedt dit daarnaast uitkomst. "

GroenLinks

"Veel mensen willen juist in het weekend hun grofvuil en snoeihout kwijt. GroenLinks vindt dat deze dienstverlening moet aansluiten op de momenten dat de inwoners er gebruik van willen maken. Uiteraard moet de openstelling in goed overleg met de werknemers van het afvalstation."

SP

"Goede service naar inwoners die vaak juist in het weekend vrij zijn. "

PvdA

"Veel mensen hebben door de week geen tijd om hun grofvuil weg te brengen. Wie bijvoorbeeld ook op zaterdag moet werken, op zaterdag sport of als vrijwilliger of mantelzorger actief is, willen we graag de mogelijkheid bieden om ook op zondag naar het afvalbergstation te komen."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Zaterdag is het erg druk op het station. Een zondagopenstelling zou verlichting geven. "

Actief voor Amstelveen

"in deze 24/7 economie moeten ook gemeentelijke diensten beschikbaar zijn."

Geen van beide

Oneens

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA is voorstander van een 24/7 dienstverlening van de gemeente. Op dit moment brengt het openen op zondag echter hoge kosten met zich mee, die zullen leiden tot een voor ons niet acceptabele lastenverzwaring voor de inwoner. "

CDA

"Het CDA ziet de zondag niet als een reguliere werkdag en is daarom terughoudend bij het onbeperkt openstellen van (gemeentelijke) dienstverlening en winkels op zondag. Het CDA vindt de zondag bij uitstek een dag voor gezin, kerk en sport."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen de 24-uurseconomie. Dat betekent dat het voor de samenleving goed is dat er één dag in de week is waarop niet alleen particuliere instellingen gesloten zijn, maar ook overheidsinstellingen dicht zijn. In de traditie van Nederland is dat de zondag."

17. Media

Om de berichtgeving over Amstelveen te verbeteren, moet de gemeente meer geld aan de plaatselijke krant, radio, tv en websites geven.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 maakt zich zorgen over het huidige verdienmodel van de lokale media en de beperkte tijd die journalisten op dit moment te besteden hebben om bijvoorbeeld onderzoek te doen of feiten te checken. Daarom wil D66 geld vrijmaken voor een onafhankelijk stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek. Het fonds moet onafhankelijk van de gemeente geld kunnen besteden aan journalistieke projecten en door onafhankelijke externen worden bestuurd. "

GroenLinks

"GroenLinks wil een lokaal mediafonds dat samenwerking tussen de media bevordert, gericht op het versterken van de lokale nieuwsvoorziening. Een sterke lokale democratie vraagt om goede en onafhankelijke lokale media. Zonder een onafhankelijke pers die het bestuur kritisch volgt en de bevolking informeert, kan een democratie niet goed functioneren."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil dat burgers lokaal goed en breed worden geïnformeerd. Daar past een gevarieerd en onafhankelijk aanbod van diverse lokale media bij, die zonder financiele ondersteuning niet zouden kunnen voortbestaan. "

SP

"De lokale journalistiek staat onder druk. Ondersteuning aan ALLE plaatselijke media zorgt voor een brede basis. "

PvdA

"Lokale media informeren mensen niet alleen over het reilen en zeilen in Amstelveen, ze zijn ook de waakhond van de lokale democratie. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn om deze media goed hun werk te laten doen. "

CDA

"Het CDA vindt lokale journalistiek van groot belang voor het kritisch volgen en controleren van gemeente en gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van middelen mag de journalistieke onafhankelijkheid echter nooit in de weg staan. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De plaatselijke krant wordt niet eens goed bezorgd op dit moment. Om deze informatie te verspreiden is een goede bezorging nodig, een eventuele financiële injectie zou dus geen kwaad kunnen. Tevens zou de OCA graag zien dat de informatie die vroeger verspreid werd door de Kompost, weer ergens gepubliceerd kan worden."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De gemeente besteedt al veel geld aan verschillende media. De VVD is bereid om meer geld te investeren, maar alleen onder voorbehoud van goede en uitvoerbare plannen die de journalistiek verbeteren. Structurele subsidies willen we zoveel mogelijk voorkomen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat er een goede, onafhankelijke nieuwsvoorziening moet zijn, ook voor het Amstelveense nieuws. Dat betekent dat die media die door teruglopende advertentie-inkomsten, of gebrek aan sponsors, onvoldoende financiële middelen kunnen genereren, om hun taken te kunnen uitvoeren, meer geld van de gemeente moeten krijgen, maar dat geldt uiteraard niet voor die media die financieel rond kunnen komen. Daarom oneens. "

Actief voor Amstelveen

"De PR-budgetten moeten beter verdeeld worden."

18. Mantelzorgers

De gemeente moet de reiskosten van mantelzorgers (mensen die familie of kennissen verzorgen) vergoeden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. Zij verdienen onze steun. Er moet gekeken worden waar de meeste behoefte aan is. Mocht, bijvoorbeeld, een parkeervergunning beter passen, dan is dat ook een mogelijkheid. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Het mantelzorg compliment is flink naar beneden bijgesteld door het huidige college. De mantelzorger heeft echter veel verborgen kosten, en daar waar de gemeente kan, moeten die worden vergoed. De reiskosten zijn zulke verborgen kosten."

Actief voor Amstelveen

"ja"

Geen van beide

GroenLinks

"Alleen mantelzorgers met een minimum inkomen moeten worden gecompenseerd voor hun reiskosten. Er wordt in onze participatiemaatschappij veel verwacht van mantelzorgers. Veel mantelzorgers hebben naast de zorg een baan en gezin of zijn zelf oud. Naast financiële ondersteuning moet er voor alle mantelzorgers ondersteuning zijn, zoals respijtzorg. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil wel de reiskosten voor mantelzorgers vergoeden die niet de financiële draagkracht hebben om hun taak als mantelzorger uit te oefenen. Maatwerk moet hier zorgen dat voor iedereen een passende oplossing wordt geboden."

Oneens

VVD

"Veel Nederlanders zorgen voor hun naasten. Dat doen zij graag en met heel veel liefde. De VVD vindt deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Een vergoeding van reiskosten neemt echter aanvullende kosten met zich mee voor de uitvoering vanwege het variabele karakter. Geld wat de VVD liever ten goede laat komen aan degene die zorg nodig heeft."

D66

"Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in onze stad onmisbaar. D66 wil dat mantelzorgers ervaren dat hun inzet gezien en gewaardeerd wordt, daarom is structurele aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk. Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers is een subsidievorm met hoge administratieve lasten. D66 steunt mantelzorgers liever met respijtmogelijkheden, die mantelzorgers tijdelijk kunnen ontlasten van zorg."

SP

"De gemeente moet mantelzorgers ontlasten en niet afkopen. Dus zorg voor goede professionele zorg en ondersteuning, zodat de mantelzorger zich kan richten op aandacht en liefde. Goed en goedkoop OV en een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen wel helpen."

CDA

"Het CDA wil deze regeling beperken tot mantelzorgers met een minimum inkomen."

ChristenUnie

"De mantelzorger zal doorgaans in de nabijheid van degene die wordt verzorgd wonen. De ChristenUnie vindt dat er in dat geval geen reden is voor de gemeente om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Voor mantelzorgers die op lange afstand wonen (bijv. 50 kilometer of meer) van degene voor wie zij mantelzorg verlenen, dan kan er aanleiding zijn om tot een reiskostenvergoeding over te gaan. Dit moet dan geen regeling van de gemeente zijn, maar van de landelijke overheid. "

19. Voorlichting

De gemeente moet op scholen voorlichting geven over seksuele geaardheid.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Jongeren gebruiken ‘homo’ nog steeds als scheldwoord en LHBTI’ers voelen zich op school, op straat en op hun sportclub niet altijd veilig. Dat zal de VVD nooit accepteren. Daarom moet er in het onderwijs veel aandacht voor homoseksualiteit en genderidentiteit zijn. "

D66

"D66 wil dat Amstelveen vooroploopt in de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's). Nog te vaak worden LHBTI’s op basis van hun geslacht of seksualiteit gediscrimineerd. D66 wil een ambitieuze regenboogagenda met maatregelen om discriminatie tegen te gaan en de acceptatie en emancipatie van LHBTI’s te vergroten. Voorlichting over seksuele geaardheid op scholen vormt daarbij wat D66 betreft een belangrijk onderdeel."

GroenLinks

"De gemeente moet scholen faciliteren voor projecten over seksuele geaardheid. De voorlichting moet gegeven worden door deskundigen, zoals het COC."

Burgerbelangen Amstelveen

Geen toelichting gegeven

Actief voor Amstelveen

"Ja, dit voorkomt discriminatie. "

Geen van beide

PvdA

"Aan elk kind moet voorlichting over seksuele geaardheid gegeven worden. Naast de ouder(s) is de school het belangrijkste middel om dit over te brengen. De gemeente is niet de juiste instantie om deze voorlichting te geven. De gemeente zou wel de informatievoorziening rondom dit onderwerp kunnen optimaliseren en moet scholen in gesprek moeten gaan om dit onderwerp op te nemen in het standaard lesmateriaal. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Volgens de OCA zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor het curriculum. De gemeente heeft daar niets over te zeggen. Volgens ons doen de scholen dit al."

Oneens

SP

"De gemeente moet zich niet inhoudelijk bezig houden met het onderwijs. Daar is de inspectie voor. Het subsidiëren van projecten hierover door maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld het COC is uiteraard wel mogelijk. "

CDA

"De gemeente gaat niet over het lesprogramma. Dat betekent niet dat het CDA de scholen niet zal wijzen op hun verantwoordelijkheid bij dit onderwerp. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat het woord “moet” hier misplaatst is. Wij vinden het gewenst dat er op zowel scholen die tot het openbaar onderwijs, als de scholen die onder het bijzonder onderwijs vallen, over de seksuele geaardheid van mensen, wordt gesproken. De wijze waarop, en de inhoud van, de voorlichting is door de scholen zelf te bepalen, met inachtneming van de eigen principes en doelstelling van de school. De gemeente moet de door de school gekozen visie faciliteren. "

20. MBO

De gemeente moet proberen om mbo-onderwijs te krijgen in het leegstaande gebouw van hbo-instelling Inholland.

Wat vinden de partijen?

Eens

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil een breed onderwijsaanbod in Amstelveen waarbij alle inwoners aan hun trekken kunnen komen. Daar past zeker mbo-onderwijs bij en is het leegstaande InHolland gebouw een optie."

SP

"Leegstand is altijd zonde. Een mbo-instelling in het gebouw betekent ook dat leerlingen uit Amstelveen ook in Amstelveen terecht kunnen."

CDA

"Er is in Amstelveen nu een tekort aan praktijk- en vakopleidingen op MBO niveau. Het CDA ziet een grote behoefte in de regio aan ambachtelijk en technisch geschoolde leerlingen, zoals bouwvakkers, loodgieters en bakkers. "

Actief voor Amstelveen

"Ja."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat de gemeente Amstelveen binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in Amstelveen. Hierbij moet er vooral aandacht zijn voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen. Dus mbo-onderwijs is dus belangrijk. Of dit in het gebouw van Inholland moet is de ChristenUnie om het even. "

Oneens

VVD

"Amstelveen beschikt reeds over MBO onderwijs (MBO college Amstelland) met voldoende capaciteit."

D66

"D66 streeft naar goed onderwijs op alle niveaus in Amstelveen en juicht de komst van een MBO naar Amstelveen toe, maar niet op deze locatie. De toestemmig voor het HBO-onderwijs was daar van tijdelijke aard en vanwege Schipholregelgeving (het Luchthaven Indelings Besluit) is het huisvesten van MBO-onderwijs in het leegstaande gebouw van InHolland niet toegestaan. Wat D66 betreft krijgt een nieuwe school een permanente en goede locatie, niet 1 waar de school na een paar jaar al weer uit moet."

GroenLinks

"Als er al gebrek is aan ruimte voor mbo-onderwijs in Amstelveen , dan is het gebouw van Inholland geen goede keus. Het gebouw is niet optimaal voor onderwijs."

PvdA

"Het MBO vormt de ruggengraat van ons onderwijs. MBO betreft vakopleidingen, dit stelt hoge eisen aan de locatie waar dit onderwijs wordt gegeven. Wanneer een nieuwe locatie voor een MBO opleiding wordt gezocht, zoeken we naar een plek daar het beste voor geschikt is. Als een oud HBO gebouw de beste locatie blijkt te zijn is dat prima, maar het MBO mag niet worden gebruikt als opvulling voor een leegstaand pand."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De gemeente bepaalt niet welke onderwijsinstellingen zich hier vestigen. Als een school het nodig acht hier een dergelijke instelling te starten, zullen zij dat aanvragen bij de gemeente. Niet andersom."

21. Sociale woningbouw

Bij nieuwbouw heeft sociale woningbouw de voorkeur boven huurwoningen in een hogere prijsklasse.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"In de regio is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Ook in Amstelveen moeten sociale huurwoningen worden gebouwd, net als in andere gemeentes. GroenLinks wil betaalbare huisvesting, met prioriteit voor starters en ouderen. Amstelveen moet in de regio bijdragen aan de huisvesting van kwestbare groepen met urgentie. "

SP

"De wachttijden lopen nog steeds op. Maatregelen tegen het 'scheefwonen' sorteren geen effect. Er zijn alleen maar projecten gestart met middeldure en dure woningen, waardoor de wachttijden nog verder oplopen. Alleen bouwen lost dit probleem op."

PvdA

"Iedereen moet kunnen rekenen op een betaalbare woning. In een fijne wijk waar je je thuis voelt. Maar deze zekerheid ontbreekt voor steeds meer mensen. Om er voor te zorgen dat iedereen prettig kan wonen in Amstelveen moet er nu op sociale woningbouw worden ingezet. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie pleit voor het bouwen van woningen, voor alle inkomensklassen. Dus ook sociale woningbouw en ook woningen voor de middeninkomens. Er moet in Amstelveen gebouwd worden naar de behoefte. De duur dat mensen op de wachtlijst voor een woning staan, moet daarbij bepalend zijn. De ChristenUnie pleit voor lage huurwoningen en goedkope koopwoningen. Door het huidige beleid worden jongeren de stad uitgestuurd. "

Actief voor Amstelveen

"De woningvoorraad in Amstelveen is scheef verdeeld."

Geen van beide

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Als wij over de middenklasse spreken, zijn wij van mening dat dit uiteraard snel opgepakt moet worden. Hier is veel vraag naar. De sociale woningbouw mogen wij niet vergeten."

Oneens

VVD

"De voorraad sociale woningen in Amstelveen is groot, ruim 10.0000 woningen, maar er is zoveel scheefheid dat die sociale voorraad zeer slecht toegankelijk is voor de doelgroep. Het aanbod van zogenaamde doorstroomwoningen is op dit moment te beperkt. Overigens gaat in de toekomst nog maar 25 procent van sociale nieuwbouwprojecten naar Amstelveners, door aangepaste toewijzingscriteria. Scheefwonen en illegale onderhuur dient aangepakt te worden."

D66

"D66 wil dat iedereen kans heeft op een woning in Amstelveen. De stad kent nu een groot tekort aan huurwoningen met een prijs tussen €700 en €850, waardoor veel jong talent uit de stad wegtrekt. D66 zet daarom in op kleinere betaalbare woningen. Sociale woningen, van mensen die inmiddels teveel verdienen, kunnen verkocht of geliberaliseerd worden, om doorstroming te bevorderen. Zodra dat gebeurt, wil D66 weer nieuwe sociale woningen bijbouwen, om de vooraad op peil te houden en te moderniseren. "

Burgerbelangen Amstelveen

"Amstelveen kent 14.000 sociale huurwoningen en 9.000 inwoners die daar op basis van hun inkomen recht op hebben. Met 37% van het totale woningaanbod in de sociale huursector kiest bbA ervoor duurzaam te bouwen voor de middeninkomens. Extra aandacht is nodig voor onze starters."

CDA

"Het CDA zet in op de bouw van middeldure huurwoningen met een huur van 715 tot 850 euro. Vervolgens mogen deze huren slechts gematigd stijgen. We willen bouwen voor onze verpleegkundige, leraar en politieagent. Amstelveen heeft in absoluut aantal (13.500) voldoende sociale huurwoningen . "

22. Sportvelden

Er mogen geen sportvelden komen in de polders rond Amstelveen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 vindt dat de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder groen moeten blijven. Dat betekent dat daar ook geen ruimte kan zijn voor sportvelden. De Noorder Legmeerpolder is een gebied met diverse functies en leent zich wel voor sportvelden. In deze polder maakt een deel van de glastuinbouw al plaats voor sportvelden (conform Raadsbesluit van 21 juni 2017). "

GroenLinks

"Onze mooie open polders zijn een groot pluspunt voor Amstelveen. Dat wil GroenLinks zo houden. Wat ons betreft geen uitbreiding van sportvelden en sportgebouwen in het buitengebied. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil dat sportvoorzieningen in de wijken blijven of, zoals bij de ontwikkeling van de Scheg in de wijk worden gebouwd. Veilig en bereikbaar voor de gebruikers. De polders moeten hun natuurlijke karakter blijven bewaren."

SP

"De polders zijn onze groene longen. Daarnaast hebben ze cultuurhistorische en recreatieve waarde. Laten we die behouden."

CDA

"Sportverenigingen horen zo dicht mogelijk bij de sporters gelegen te zijn."

Geen van beide

Actief voor Amstelveen

"Als de sportverenigingen daar behoefte aan hebben."

Oneens

VVD

"Sportvelden creëren een ruimtelijk gevoel, passen binnen het groene beeld van onze gemeente. Goede sportvoorzieningen maken Amstelveen nog aantrekkelijker om te wonen."

PvdA

"Wij vinden goede sportfaciliteiten erg belangrijk. Zo lang de aanleg van sportvelden het groene karakter van die polders niet onnodig aantast zijn wij hier niet op tegen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt sportvelden een goede invulling van de polders rond Amstelveen, naast andere groenvoorzieningen die daar kunnen worden ingericht. Mogelijk dat sportvoorzieningen uit het centrum van Amstelveen verplaatst kunnen worden naar het poldergebied aan de rand van Amstelveen. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Volgens de OCA moet dit kunnen als daar behoefte aan is. "

23. Gasaansluiting

De gemeente moet subsidie geven aan woningeigenaren die geen gasaansluiting meer willen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil dat Amstelveen in 2040 klimaatneutraal is. De gemeente kan deze energietransitie aanjagen door duidelijke regels te stellen en gericht te stimuleren met subsidies. D66 wil in ieder geval dat nieuwe woningen geen gasaansluitingen meer hebben en energie-neutraal of zelfs energie-positief worden. Eigenaren die de gasaansluiting in hun huidige woning willen vervangen door een duurzame vorm van energievoorziening, kunnen wat D66 betreft gebruik maken van een subsidieregeling. "

GroenLinks

"Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten woningen van het gas af en over op duurzame energiebronnen. Dit moet in een veel hoger tempo dan tot nu toe. De gemeente kan dit stimuleren door subsidie te geven."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil de overgang van gas naar meer energieneutrale alternatieven nadrukkelijk stimuleren. Subsidie aan woningeigenaren die geen gasaansluiting meer willen hebben past in dit streven. "

PvdA

"Het verduurzamen van huizen moet worden gestimuleerd. Bij nieuwbouw moet een duurzaam huis de standaard zijn. Er moet onderzocht worden hoe dit ook bij bestaande bouw en op individueel niveau kan worden toegepast, maar duidelijk is dat alternatieven voor een gasaansluiting kosten met zich mee brengen en subsidie kan woningeigenaren daarbij over de streep trekken. "

CDA

"Amstelveen zal van het gas los moeten om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Dit brengt kosten met zich mee voor de woningeigenaar. We zullen huiseigenaren moeten verleiden met voorlichting en subsidies om snel grote stappen in Amstelveen te kunnen maken. "

ChristenUnie

"Woningeigenaren van bestaande huizen moeten worden aangemoedigd om geen gasaansluiting in hun woning meer te willen. De ChristenUnie is daarom van mening dat de gemeente hiervoor subsidie moet geven. "

Actief voor Amstelveen

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

SP

"In Amstelveen en in de wereld moeten we van het gas af. Maar eenzijdige subsidie voor woningeigenaren is niet de oplossing. Geen groene bonus voor de villa bezittende miljonair, maar afspraken met woningcorporaties inclusief huurders, VVE's, institutionele beleggers etc. over verduurzaming van het woningbestand, waarbij ieder ook zijn verantwoordelijkheid neemt. "

Oneens

VVD

"Duurzaamheid is belangrijk voor de VVD. Wij zijn dan ook voorstander van het bouwen van woningen zonder gasaansluiting. Afspraken hierover met projectontwikkelaars hebben meer effect / resultaat dan individuele subsidies."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Volgens de OCA moet deze subsidie landelijk of provinciaal geregeld worden."

24. Leefbaarheid

Wijken moeten een eigen budget voor leefbaarheid en onderhoud krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil dat betrokken inwoners op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Eén blauwdruk voor alle wijken en buurten is daarbij geen oplossing; daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. D66 wil een pilot met substantiële buurtbudgetten, waarbij bewonersgroepen (onder voorwaarden) zelf beslissen over de besteding van middelen voor hun buurt."

GroenLinks

"GroenLinks geeft bewoners van een wijk met wijkbudgetten en buurtakkoorden zeggenschap over hun eigen leefomgeving. "

SP

"Inwoners van Amstelveen moeten meer zeggenschap over hun eigen wijk en buurt krijgen. Bij zeggenschap hoort ook een budget!"

PvdA

"Buurtbewoners weten zelf waar behoefte aan is in de wijk en zouden, in goed overleg met de wijkcoaches, de mogelijkheid moeten krijgen om dit zelf aan te pakken. "

ChristenUnie

"Geen wijk in Amstelveen is hetzelfde. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk om wijken een eigen budget te geven om die maatregelen op de gebieden van leefbaarheid, onderhoud van voorzieningen, maar ook bijv. duurzaamheid te geven, die passend zijn voor de desbetreffende wijk. De ChristenUnie is blij, dat de BIG’s (bewonersinitiatiefgroepen) al een budget krijgen van de gemeente, om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. "

Actief voor Amstelveen

"Omdat de wijken onderling veel verschillen moeten ook de budgetten per wijk worden toegewezen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Door leefbaarheid en onderhoud centraal te organiseren krijgen Amstelveners het hetzelfde niveau van onderhoud."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA is voorstander van ondersteuning van burgerinitiatieven in de wijken en wil daar graag gelden voor vrijmaken. Wanneer de kwaliteit er bij gebaat is om budgetten voor leefbaarheid en onderhoud ook gemeenschappelijk te beheren en aan te sturen zijn wij daar voorstander van."

CDA

"Amstelveen kent veel wijken uit de jaren 50 en 60. Er is veel geld voor nodig om deze wijken te onderhouden. De gemeente geeft hier de komende jaren wat het CDA betreft prioriteit aan. Uiteraard gaat dit in overleg met de wijkbewoners en staan we hierbij open voor initiatieven. Dit kan betekenen dat ze dan een eigen budget krijgen."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Het zou mooi zijn, zou dat kunnen, maar wij vinden dat dan de controle en beheersbaarheid in het geding komen. Inspraak van de bewoners juichen wij toe, maar laat de gemeente de regie houden."

25. De Poel

Bij De Poel mogen geen nieuwe recreatiemogelijkheden komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"De natuurwaarde van De Poel en het gebied er omheen moet zoveel mogelijk beschermd worden. Het water van De Poel moet wel schoongemaakt worden, zodat er veilig in gezwommen kan worden. "

SP

"Het badje was al een schande! De Poel is mooi zoals hij is, er kan gewandeld worden, dat is voldoende recreatie. De Poel moet geen pretpark worden!"

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat de Poel zijn natuurlijke omgeving moet behouden. Dat betekent behalve de wandelroute rond de Poel, geen nieuwe recreatie mogelijkheden. Het zal nog vele jaren duren voordat het water van de Poel zo schoon is geworden dat er in gezwommen kan worden. De ChristenUnie vindt daarom dat de omgeving van de Poel als rustgebied in de huidige staat moet blijven. "

Actief voor Amstelveen

"Blijf van de Poel af."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD is een voorstander van recreatiemogelijkheden bij de Poel. Amstelveners kunnen hierdoor nog meer van hun stad genieten."

D66

"D66 blijft aandacht vragen voor schoon water in de Poel. Het is ingewikkeld om in de Poel schoon water te realiseren, maar D66 wil dat de gemeente regelmatig nagaat of nieuwe methoden alsnog kunnen zorgen dat het water in de Poel schoon genoeg kan worden om er veilig in te kunnen zwemmen. Wat D66 betreft mogen er ook meer recreatiemogelijkheden komen aan de noordelijke poeloever. Daar vindt al recreatie plaats, en het biedt kansen om nog meer inwoners van het gebied te laten genieten. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA is voorstander van het ontwikkelen van de Poel tot een echt Amstelveens natuur- en recreatiegebied met, waar mogelijk, watersportvoorzieningen. BbA ziet de ontwikkeling van de Poel vooral in samenhang met de ontwikkeling van het Oude Dorp. "

PvdA

"De Poel biedt mooie kansen voor recreatie dicht bij huis. Er moet daarom onderzocht worden hoe het water in de Poel kan worden gezuiverd, zodat er meer recreatiemogelijkheden zijn voor Amstelveners. "

CDA

"De noordelijke Poeloever is een prachtig groen gebied dat voor iedereen open en toegankelijk moet blijven, Het gebied is uitstekend geschikt voor recreatie. Het CDA is tegen een commerciële invulling van dit gebied omdat daarmee de toegankelijkheid en het groene karakter aangetast wordt. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De Amstelvener moet kunnen recreëren bij dit mooie stukje natuur. "

26. Hangplekken

In de wijken moeten meer hangplekken voor jongeren komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Als er onder jongeren in een wijk behoefte is aan een hangplek en er is in overleg met bewoners een goede plek te vinden die geen overlast geeft, dan kan die hangplek er komen."

SP

"Jongeren hebben het recht er te zijn! Ze hebben vaak behoefte om zich te verzamelen. Zorgen voor plekken waar dat kan, dicht bij waar ze dat willen maar zo dat het mogelijke overlast vermindert, is dan een vereiste."

Actief voor Amstelveen

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De OCA gelooft meer in activiteiten organiseren voor jongeren, dan alleen hangplekken te creëren. "

Oneens

VVD

"Het aantal hangplekken voor jongeren is op dit moment voldoende."

D66

"Op dit moment zijn er voor jongeren verschillende voorzieningen in Amstelveen en geven jongeren niet aan dat zij meer 'hangplekken' nodig hebben. D66 wil jongeren wel graag creatief stimuleren door ruimte te bieden voor streetart en D66 is voorstander van een ruime programmering voor jongeren in poppodium P60. "

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA is geen voorstander van meer hangplekken voor jongeren. Wanneer in de komende jaren sprake zou zijn van overlast in een buurt, waarbij het maken van een hangplek een stap naar een oplossing kan zijn, wil bbA daar ruimte voor maken. BbA wil vooral het gebruik van bestaande voorzieningen voor jongeren, zoals jongerencentra, sport- en cultuurvoorzieningen stimuleren."

PvdA

"Het is belangrijk dat jongeren hun eigen plek hebben. Er zijn nu zeven hangplekken voor jongeren, wat volgens de PvdA voldoende is. Extra hangplekken zijn dus niet nodig."

CDA

"Er zijn in Amstelveen voldoende Jongeren Ontmoetingsplekken. Voor het overige bepaalt de jeugd zelf waar ze elkaar kunnen treffen. Indien er sprake is van overlast moet worden gehandhaafd."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat er niet meer hangplekken voor jongeren moeten komen. De ChristenUnie vindt wel dat de bestaande voorzieningen voor jongeren, waaronder de bestaande jongerencentra, ook in de toekomst door de overheid goed gefaciliteerd moeten worden. De Amstelveense jongeren hebben al hun ontspanning en plekken voor ontmoeting. Die situatie moet door de gemeente versterkt worden. "

27. Topsport

De gemeente moet meer geld uitgeven aan voorzieningen voor topsport.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Topsport zorgt ervoor dat de breedtesport gestimuleerd wordt. Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. Sport is ook iets waar de samenleving trots op is. We juichen allemaal als het Nederlands elftal wint of als een Nederlander goud pakt bij de Olympische Spelen. Wij zijn trots op onze topsporters. Wij willen talenten daarom de ruimte bieden om hun sportdromen waar te maken."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA gelooft in de samenhang van breedtesport in de buurten en wijken, talentontwikkeling van onze jeugd en een topsportklimaat binnen onze stad. Topsport inspireert en zet aan om zelf ook te gaan sporten. Daarom wil bbA investeren in alle drie pijlers van onze sportvoorzieningen."

Geen van beide

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De gemeente doet hier al veel voor. Maar de OCA vindt wel dat het sporten voor zowel jongeren als ouderen betaalbaar moet blijven. Momenteel stijgen de prijzen van bv. Meer bewegen voor ouderen, terwijl ouderen er financieel niet op vooruitgaan."

Oneens

D66

"Wat D66 betreft geeft de gemeente via het sportbedrijf voldoende geld uit aan het ondersteunen van Amstelveense talenten. Wel kan wat D66 betreft de gemeente talentontwikkeling nog beter faciliteren. Door bijvoorbeeld de school en sportvereniging beter te laten samenwerken om een goede combinatie van onderwijs en sporttraining te vergemakkelijken. "

GroenLinks

"GroenLinks wil vooral breedtesport stimuleren, omdat dit goed is voor de sociale samenhang. GroenLinks wil met name verenigingen ondersteunen die bevorderen dat groepen met een achterstand in de deelname aan sport gaan deelnemen (gehandicapten, ouderen, jeugd en jongeren, allochtonen etc.)."

SP

"Breedtesport steunen we uiteraard. Topsport zal zichzelf moeten bedruipen en eigen inkomsten genereren."

PvdA

"De PvdA staat voor brede voorzieningen van sport, op alle niveaus. De PvdA vindt het van groot belang dat alle inwoners van Amstelveen, kinderen voorop, kunnen sporten. Wij kiezen daarom liever voor gratis sporten voor kinderen onder de 12, sportdocenten op alle basis en middelbare scholen en zwemles voor alle basisschoolkinderen dan voor investeringen in topsport."

CDA

"Het CDA zet in op breedtesport en dus op toegankelijkheid van sport voor iedereen."

ChristenUnie

"Er moet niet meer geld naar de topsport te gaan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente meer geld uitgeeft aan voorzieningen voor de breedtesport. Het is belangrijk dat veel Amstelveners de mogelijkheid hebben om een sport te beoefenen. Dit in het belang van de volksgezondheid en een gezonde leefstijl van de Amstelveners. "

Actief voor Amstelveen

"Meer aan breedtesport."

28. Betaald parkeren

Om de parkeerdruk tegen te gaan moet betaald parkeren in de woonwijken worden uitgebreid.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Parkeren is in Amstelveen, wat D66 betreft, zo min mogelijk betaald. We zien echter steeds meer plekken waar de parkeerdruk hoog is door mensen die naar Amstelveen rijden om te parkeren en dan het OV te pakken. Op de plekken waar betaald parkeren - gezien de hoge parkeerdruk - onvermijdelijk wordt, wil D66 een goede afstemming met omwonenden. Ook wil D66 dat de tarieven voor vergunningen laag blijven. Bij wijkwinkelcentra zet D66 in op meer blauwe zones. "

GroenLinks

"Het uitbreiden van het betaald parkeren in bepaalde wijken is een logische vervolgstap om de overlast tegen te gaan van ongewenst parkeren op straat door o.a. forenzen, toeristen richting Amsterdam en Schipholgangers. "

Burgerbelangen Amstelveen

"Betaald parkeren is de enige remedie tegen de steeds verder oprukkende druk op onze parkeerplaaten vanuit met name Amsterdam. BbA vindt dat invoeren van betaald parkeren in de wijk wel altijd in samenspraak en in overleg moet gaan met de bewoners."

PvdA

"Iedereen met een auto vindt het fijn om zijn auto dicht bij huis te kunnen parkeren. Om er voor te zorgen dat dit mogelijk blijft (of voor sommige wijken zelfs weer mogelijk wordt) willen we van bezoekers een bijdrage vragen om te parkeren, zodat bewoners met een voordelige parkeervergunning hun auto hun auto (weer) dicht bij hun huis kunnen zetten."

CDA

"Als de parkeeroverlast in een bepaald gebied te hoog wordt, moet de gemeente maatregelen kunnen nemen. Liefst in overleg met de bewoners."

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Om olievlek effecten te voorkomen."

Geen van beide

VVD

"De VVD is in principe tegen betaald parkeren, tenzij deze maatregel parkeeroverlast voorkomt."

Actief voor Amstelveen

"Waar nodig."

Oneens

SP

"Betaald parkeren heeft niet onze voorkeur. De SP wil het oude parkeerbeleid terug. Alleen als een meerderheid van de inwoners van een wijk voor is voeren we betaald parkeren in. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie constateert dat betaald parkeren lang niet altijd de oplossing is om de parkeerdruk tegen te gaan. Dit geldt met name voor wijken in het noorden van Amstelveen. De ChristenUnie pleit voor een P&R aan het nieuwe eindpunt van lijn 51. Automobilisten kunnen dan veilig hun auto kwijt om vervolgens verder met het Openbaar Vervoer te reizen. "

29. Inburgering

De gemeente moet migranten niet extra ondersteunen bij inburgering.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De gemeente reikt migranten reeds voldoende mogelijkheden aan om in te burgeren. Extra ondersteuning zou onevenredig zijn ten opzichte van de autochtonen."

CDA

"De gemeente heeft een inburgeringsprogramma en zorgt voor huisvesting van statushouders Voor extra ondersteuning ziet het CDA een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers."

Actief voor Amstelveen

"Niet extra, ondersteunen wel."

Geen van beide

Oneens

D66

"Wanneer migranten in Amstelveen komen wonen wil D66 dat ze volwaardig mee kunnen doen. Door bijvoorbeeld vroegtijdig te investeren in o.a. extra taalonderwijs worden integratie problemen later voorkomen. En door migranten die moeilijk werk vinden te begeleiden, bekend te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt, en waar nodig opleidingen aan te bieden, zorgen we er voor dat migranten zo snel mogelijk integreren, een nieuw bestaan op kunnen bouwen en volwaardig meedraaien in onze samenleving. "

GroenLinks

"De asielzoekers en statushouders in Amstelveen moeten goede zorg krijgen. Dat gaat verder dan verzorging bij ziekte of bij een beperking. Zo moeten statushouders bijvoorbeeld zwemles krijgen en voor de kinderen regelen we dat ze zo snel mogelijk een zwemdiploma halen. Bij inburgering- en taalcursussen accepteren we geen ondermaats onderwijs, de gemeente moet de regie nemen en zorgen voor de juiste kwaliteit."

Burgerbelangen Amstelveen

"BbA wil juist migranten extra ondersteunen om er zorg voor te dragen dat deze inwoners zo snel mogelijk deel kunnen uitmaken van onze Amstelveense gemeenschap."

SP

"We laten migranten niet aan hun lot over, of het helemaal zelf uitzoeken. We betuttelen niet, maar een duwtje in de rug kan nooit kwaad."

PvdA

"Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van Nederlandse regels en gebruiken stelt mensen in staat om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het vergoot bovendien de kans op werk en verkleint de kans op problemen ten gevolge van isolatie. "

ChristenUnie

"Migranten komen uit een situatie, waarbij het niet de vrije wil was om naar een ander land met een andere cultuur te vertrekken. Daarom heeft de gemeente de plicht om die migranten extra ondersteuning te geven, zodat ze hun plek kunnen vinden in die geheel andere samenleving, dan de samenleving waar ze uit afkomstig zijn. Maatwerk naar de menselijke maat is nodig om de inburgering tot een succes te maken. Daarbij mag van de migrant inzet worden verwacht. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"De Ouderen Combinatie Amstelveen is van mening dat met extra ondersteuning inburgering sneller en beter kan. Taal en gewoontes, hulp bij dagbesteding, kan allemaal helpen bij de inburgering. Extra ondersteuning van de gemeente daarbij kan alleen maar positief uitpakken."

30. Schiphol

De gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om de groei van Schiphol te beperken tot 500.000 vluchten per jaar.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Schiphol zit met 500.000 vluchten op of over de grens van wat de regio aankan. Wat GroenLinks betreft moet Schiphol hard werken aan de vermindering van geluids- en milieuoverlast. Normen die voor andere bedrijfstakken gelden moeten ook gelden voor vliegverkeer (veiligheid, geluid, BTW op tickets, belasting op brandstof). "

SP

"Er zijn grenzen aan de groei. Ook die van Schiphol. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de generatie na ons. Schiphol gedraagt zich onverantwoord en rekt iedere keer afspraken op. Dit moet stoppen."

CDA

"Uitbreiding van het aantal vluchten moet de komende jaren gevonden worden in Lelystad. Door slim toewijzen van vluchten kan Schiphol de komende jaren zijn rol als hubfunctie blijven vervullen. Op deze manier blijft de werkgelegenheid op Schiphol en in de regio gegarandeerd."

ChristenUnie

"Schiphol kan niet langer meer doorgroeien. Doorgroeien geeft een te grote belasting van het gebied rond Schiphol. De ChristenUnie vindt daarom dat de gemeente er op moet inzetten dat er een plafond komt van 500.000 vluchten per jaar. Onderzocht moet worden welke vluchten verplaatst kunnen worden naar andere luchthavens in Nederland. "

Ouderen Combinatie Amstelveen

"Amstelveen is groot geworden door de luchtvaartindustrie. Het moet echter wel leefbaar blijven voor Amstelveners."

Actief voor Amstelveen

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Burgerbelangen Amstelveen

"De vraag is niet of de vluchten tot 500.000 beperkt moeten worden, maar is primair de vraag naar het in balans brengen van de veiligheid, de overlast en het milieu met de economische waarde die Schiphol voor ons in Amstelveen en de regio heeft. Waar heel Nederland profiteert van Schiphol moeten de lasten en lusten ook met iedereen worden gedeeld. BbA wil Lelystad dus zo snel mogelijk open om Schiphol te ontzien."

Oneens

VVD

"Veel Amstelveners werken op Schiphol. Door Schiphol beperkingen op te leggen zullen bepaalde bedrijven zich genoodzaakt zien zich elders te vestigen wat mogelijk ten koste gaat van de werkgelegenheid. We zijn tegen het verder toelaten van prijsvechters op de luchthaven, die economisch weinig toevoegen en veel overlast geven. De VVD juicht stimuleringsmaatregelen vanuit het kabinet ten behoeve van stillere vliegtuigen toe om geluidshinder terug te dringen."

D66

"Schiphol is zowel economisch als qua werkgelegenheid van groot belang voor Amstelveen. D66 is van mening dat economie en leefbaarheid gelijk op moeten gaan. Eventuele groei van Schiphol kan volgens D66 alleen tegeljik met maatregelen, waarbij aantoonbaar is dat de overlast door geluid en luchtvervuiling niet toeneemt. Het gebruik en de geluidsoverlast van de Buitenveldertbaan zouden relatief beperkt moeten zijn als Schiphol zich beter houdt aan de gemaakte afspraken over preferent baangebruik."

PvdA

"De gemeente moet er alles aan doen om de overlast van vluchten te beperken. Er moet daarbij onder andere worden gekeken naar het aantal vluchten, het type vluchten, vluchtroutes en vluchthoogte. Eenzijdige focus op het aantal vluchten is naïef. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Cobra Museum Extra belangrijk

Het Cobra Museum moet minder subsidie krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Cobra museum heeft vanaf 2008 een vaste hoge subsidie gekregen. Door het museum meer toegankelijk te maken kan het museum haar bezoekersaantallen verhogen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Cobra Museum heeft een belangrijke positie in de regio. Tot 2020 profiteert het Cobra nog van langjarige financiële afspraken uit het verleden, waardoor het eerder niet heeft hoeven bezuinigen. Dat heeft tot een scheefgroei in de financiering geleid ten opzichte van andere instellingen. D66 wil dat het Cobra inzet op efficiëntere werkwijzen en een bijdrage levert aan de onderlinge samenwerking. De besparingen die dit oplevert, wil D66 investeren in nieuwe culturele initiatieven. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat er niet nog meer op kunst en cultuur bezuinigd wordt, ook niet op het Cobra Museum. Het Cobra Museum is in Amstelveen de enige cultuurinstelling met internationale allure. Het is van groot belang om dit niveau te behouden voor de uitstraling van Amstelveen. De subsidie voor het Cobra mag daarbij niet ten koste gaan van het stimuleren van nieuwe initiatieven in de kunst en de steun voor vernieuwende kunstenaars. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De subsidie voor het Cobra is gerechtvaardigd. Het Cobra is een van de paradepaarden van ons cultureel aanbod in Amstelveen en draagt bij aan onze City marketing. Wel is bbA voorstander van een hechter samenwerkingsverband van het Cobra met het Jan van der Togt, waardoor mogelijk financiële voordelen kunnen worden behaald."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Cobra Museum is door oude afspraken ontzien bij bezuinigingen in de afgelopen 8 jaar. Veel instellingen zijn toen wel gekort. Nu die afspraken aflopen is het tijd dat ook Cobra zijn deel bijdraagt. Dat geld herverdelen we wel in de kunst en cultuur."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is al uitvoerend beleid. De PvdA Amstelveen wil kunst en cultuur stimuleren op een breed niveau, en niet in één museum. Wij willen dit bespaarde geld gebruiken om ook kleine culturele organisaties te ondersteunen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om cultureel bezig te zijn. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In 2020 loopt de huidige subsidieregeling af. Het Cobra museum zal vanaf dat moment met minder geld haar bedrijfsvoering moeten voortzetten."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Cobra moet worden gestimuleerd om een tentoonstellingsprogramma te creëren, dat brede lagen van de bevolking trekt en ook van buiten Amstelveen en toeristen. Het Cobra Museum moet financieel zelfstandig kunnen functioneren. Dit kan door beperking van kosten (geen jaarlijkse uitbreiding van aankopen in eigen collectievorming, meer werken met vrijwilligers) of door het genereren van meer inkomsten (verhogen entreekosten, meer sponsoring door bedrijven of particulieren). "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als wij de cijfers van bezoekersaantallen zien, en er zijn dalende bezoekersaantallen, ligt het voor de hand, dat dit museum meer zelfstandig moet worden. Dit betekent niet dat er bezuinigd moet worden op het totale cultuur budget, maar verdeel het anders."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De subsidie moet meer verdeeld worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. De Meerkamp Extra belangrijk

De gemeente moet afzien van nieuwbouw van zwembad De Meerkamp.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goede en eigentijdse voorzieningen zoals sportfaciliteiten en scholen zijn van groot belang voor de Amstelvener. Daar hoort ook een zwembad bij waar onze kinderen kunnen leren zwemmen en waar jong en oud plezier aan kan beleven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen heeft met De Meerkamp een goede zwemvoorziening, die over niet al te lange tijd aan vernieuwing toe zal zijn. D66 wil dat Amstelveen in ieder geval een zwemvoorziening behoudt, waarbij er voor alle leeftijden de mogelijkheid is tot educatief, recreatief en sportief zwemmen. Commerciële functies kunnen wat D66 betreft eventueel uitbesteed worden. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is op dit moment geen noodzaak tot nieuwbouw. Bouw en exploitatie van een nieuw zwembad brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien is de voorspelling dat het bezoek aan het zwembad gaat afnemen."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil dat ieder kind in Amstelveen leert zwemmen. Daar hoort een goed geoutilleerd zwembad bij. BbA is voorstander van renovatie en verbouw van de Meerkamp tot een mulitfunctioneel zwem- en sportcomplex."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zwembad kan zeker een opknapbeurt gebruiken. Een goed zwembad is ook belangrijk. Zowel voor de educatieve waarde van voldoende voorzieningen voor zwemles als de recreatieve. Bij nieuwbouw kunnen we meteen de toegankelijkheid verbeteren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor een goed openbaar zwembad. Dus de Meerkamp moet blijven en indien nodig gemoderniseerd."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil een nieuw, modern, veilig en multifunctioneel zwembad realiseren met voldoende faciliteiten voor alle doelgroepen. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is van mening dat een zwembad als De Meerkamp in een belangrijke behoefte van de Amstelveense bevolking voorziet. Het moet een zwembad zijn waarin de schooljeugd kan leren zwemmen. De ChristenUnie ziet meer in uitbreiding van het zwembad dan in totale vernieuwing. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Renoveren is ook een optie. "

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Eigen bijdrage Extra belangrijk

De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) moet blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat mensen zuinig en verstandig met zorg omgaan. Daarom bestaat er een eigen bijdrage. Wij laten echter niemand in de kou staan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Het is onwenselijk dat mensen die niet (volledig) in eigen oplossingen kunnen voorzien van zorg en ondersteuning afzien, terwijl ze die wel nodig hebben. D66 wil daarom maatwerkoplossingen als het betalen van de eigen bijdrage een probleem is. Tegelijkertijd willen we onnodige zorgvraag voorkomen. Een eigen bijdrage draagt daartoe bij. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat mensen zorg mijden omdat de hoogte van de eigen bijdrage te hoog is, is onacceptabel. We kijken kritisch naar de eigen bijdrage bij de Wmo en verlagen die zo nodig voor minima en lage middeninkomens. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA is voorstander van de eigen bijdrage, maar tekent aan dat daarbij rekening moet worden gehouden met de inwoners die financieel niet in staat zijn die bijdrage te betalen. Daar past verlaging of kwijtschelding en in ieder geval maatwerk bij."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We betalen belasting en premie om zorg en ondersteuning te krijgen. Zonder, door de gemeente verstrekte, indicatie krijg je geen zorg. Een eigen bijdrage werpt alleen een onnodige drempel op, die zorgt voor zorgmijden. Door zorgmijden lopen de kosten op langere termijn juist op. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning. Inkomenspositie of achtergrond verandert daar niets aan. Daarvoor betalen we met elkaar premies en belastingen. Zo doen we dat in een land waarin solidariteit belangrijk is. Maar we vragen ook van mensen zélf een bijdrage voor hun eigen zorg. Van mensen die meer kunnen bijdragen vragen we meer. Van mensen die minder hebben vragen we minder."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is in principe voor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage mag nooit leiden tot zorgmijdend gedrag."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat de juiste zorg en ondersteuning op grond van de Wmo geboden wordt vanuit de overheid. De gebruiker mag daarbij wel een eigen bijdrage betalen in de kosten van de zorg. De ChristenUnie is echter wel van mening dat minima of personen met een laag inkomen worden vrijgesteld van betaling van een eigen bijdrage, dan wel een lagere eigen bijdrage hoeven te betalen. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Liefst ziet de OCA dit helemaal verdwijnen. Dit is natuurlijk een utopie, maar verlaging van de eigen bijdrage moet wel kunnen. Ouderen met alleen een AOW en/of een klein pensioen, zien nu vaak af van het aanvragen van hulp vanwege de eigen bijdrage. Voor deze groep zou het een nul-tarief moeten zijn. Ouder en hulpbehoevend zijn, is geen keuze, hulp is bittere noodzaak. Dit geldt uiteraard ook voor chronisch zieken."

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Wifi Extra belangrijk

De gemeente moet zorgen voor een wifi-netwerk in heel Amstelveen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is van mening dat mobiel internet tegenwoordig voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. Een openbaar wifi-netwerk brengt ook veiligheidsrisico's met zich mee doordat een netwerk van deze omvang interessant is voor kwaadwillenden om vertrouwelijke informatie van gebruikers te ontfutselen. Snel internet dient echter voor heel Amstelveen beschikbaar te zijn."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat D66 betreft is het hebben van een WIFI-verbinding een private aangelegenheid. De lokale overheid schept wel de randvoorwaarden voor een goed functionerend WIFI-netwerk. Bijvoorbeeld door aanbieders te stimuleren om glasvezelverbindingen te maken, en door partijen daartoe samen te brengen. Wel wil D66 dat de gemeente zorgt voor WIFI in bepaalde openbare gelegenheden, zoals het Raadhuis. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Internet is wat GroenLinks betreft een nieuwe nutsvoorziening die voor iedereen altijd beschikbaar moet zijn tegen niet-commerciële tarieven. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Internet is het gas, licht en water van het heden en zeker de toekomst. Een goede toegankelijkheid is daarbij een vereiste. De gemeente draagt zorg voor de infrastructuur."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toegang tot internet biedt niet alleen toegang tot informatie maar bijvoorbeeld ook tot werk. Het stelt mensen in staat sociale contacten te onderhouden en kan zo ook helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Juist voor mensen die zelf geen internetaansluiting kunnen betalen is dit van groot belang."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA geldt dit alleen voor gemeentelijke gebouwen, wijkcentra, bibliotheek en verenigingsgebouwen. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goed werkend internet is de “smeerolie” voor de samenleving. Voor bedrijven is een goed werkend wifi-netwerk essentieel, maar dat geldt ook voor ziekenhuizen, zorginstellingen, hulpverleningsorganisaties en instellingen van de overheid zelf. Ook voor de gewone Amstelvener is het internet niet meer weg te denken. De ChristenUnie is daarom van mening dat de gemeente de Amstelveense samenleving moet faciliteren met een goed werkend wifi-netwerk. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Technisch lijkt ons dit nogal een onhaalbare en zeer dure klus. Bijna iedereen beschikt wel over mobiel internet, of er is wel ergens een open wifi netwerk beschikbaar. "

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bereikbaarheid is heel belangrijk vandaag de dag."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Klassen basisonderwijs Extra belangrijk

Klassen in het basisonderwijs moeten kleiner worden, ook als dat de gemeente meer geld kost.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland is reeds het passend onderwijs ingevoerd, waarin individuele leerlingen of ze nu leerproblemen hebben of hoogbegaafd zijn, onderwijs krijgen op hun eigen niveau, binnen het reguliere onderwijs. Kleinere klassen zijn niet voor iedere leerling de oplossing. De VVD is van mening dat geen enkel kind tussen wal en schip terechtkomen. Dit houden wij dan ook scherp in de gaten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat goed aansluit op het kind en goed opgeleide leraren met de nodige ondersteuning. D66 wil klaslokalen die aan hoge kwaliteitseisen voldoen en ondersteunt scholen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In Amstelveen groeit het aantal leerlingen. D66 voorstander van kleinere klassen. Daarom wil D66 de komende periode stevig investeren in extra klaslokalen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente gaat niet over de grootte van de klassen. Maar de werkdruk in het onderwijs moet verminderd, zodat de leerkrachten meer aandacht kunnen besteden aan leerlingen. Veel leerkrachten vragen daarbij om kleinere klassen of meer ondersteuning, bijvoorbeeld door onderwijsassistenten en ambulant begeleiders. Scholen die werken aan goed onderwijs kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA staat voor een breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod waarbij leerlingen de aandacht kunnen krijgen die zij nodig hebben en de leerkrachten een werkomgeving wordt aangeboden waarbij zij hun talenten maximaal kunnen inzetten voor de leerlingen. Om dat te bewerkstelligen wil Bba op dit punt mee investeren."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De klasseleerkracht heeft door alle veranderingen in het onderwijs een steeds zwaardere taak gekregen. Kleine klassen verlichten die taak en verbeteren de kwaliteit. Goed onderwijs is van essentieel belang, en dat mag ook wat kosten!"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zien dat veel leraren gebukt gaan onder een gebrek aan tijd, hoge werkdruk en te weinig collega’s. Met als gevolg dat niet elke leerling zijn of haar talenten volledig kan benutten. De werkdruk van leraren moet daarom naar beneden, zodat uit elk kind het beste naar voren kan worden gehaald."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet de oplossing voor beter basisonderwijs niet zo zeer in het aantal leerlingen per klas, maar meer in de ondersteuning van de leerkracht door bijvoorbeeld een klassenassistent."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren. De kwaliteit van het onderwijs hangt dus samen met de hoopvolle toekomst van Amstelveen, waar de ChristenUnie voor staat. Daarom zijn kleine klassen in het basisonderwijs belangrijk. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kleinere klassen betekent meer individuele aandacht. Dat komt de kinderen ten goede. Kleinere klassen betekent meer gebouw, en dat kost de gemeente dan geld. Dat moet dan maar. Onderwijs is uiteindelijk een van onze maatschappelijke pijlers."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Amsterdamse Bos Extra belangrijk

Het aantal grootschalige evenementen in het Amsterdamse Bos hoeft niet te verminderen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De VVD is niet tegen grootschalige evenementen, echter dienen er door de organisatie voldoende maatregelen genomen te worden om overlast te voorkomen. We hebben bezwaren tegen meerdaagse evenementen die een hoop herrie en overlast geven."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat voor een Amstelveen dat bruist. D66 wil ruimte voor (jaarlijkse) evenementen die hun waarde hebben bewezen, zoals Diwali, Cherryblossom festival en Jazz in het dorp, en voor nieuwe initiatieven. Een beperkt aantal grootschalige evenementen per jaar in het Amsterdamse Bos horen er wat D66 betreft ook gewoon bij in Amstelveen. Veel jongeren gaan daar met plezier naartoe. Wel moeten er afspraken worden gemaakt met de organisatoren om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is trots op het groene karakter van Amstelveen, zoals onze monumentale (heem)parken, onze mooie polders met weidevogels en het Amsterdamse Bos. Te veel grootschalige evenementen in het groen kunnen een bedreiging zijn voor het groene karakter. Nieuwe ontwikkelingen moeten goed worden afgestemd met Groengebied Amstelland, Groenraad en de bewoners. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen het huidige evenementenbeleid dat voor het Amsterdamse Bos is vastgesteld, staan voldoende waarborgen voor het juiste gebruik bij grootschalige evenementen. Er is geen reden een vermindering toe te passen, wel om te zorgen dat handhaving adequaat plaatsvindt bij meldingen van inwoners."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Amsterdamse Bos is bedoeld om te ontspannen en tot rust te komen. Grootschalige evenementen verstoren die mogelijkheid tot rust. Verder is het een aanslag op de flora en fauna in het bos. Het mag dus wel wat minder!"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De grootschalige evenementen in het Amsterdamse Bos maken Amstelveen aantrekkelijk om in te wonen en te bezoeken. Er moet rekening gehouden worden met omwonenden, maar dit betekent niet dat de evenementen moeten verminderen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In combinatie met goede handhaving en monitoring hoeft het aantal grootschalige evenementen niet te verminderen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elk jaar leveren de grote festivals in het Amsterdamse Bos geluidshinder op in een groot aantal wijken in Amstelveen. Dat leidt bij veel Amstelveners steeds tot ergernis. “Meten is weten” en dat geldt ook voor de geluidsoverlast die de evenementen in het Amsterdamse Bos veroorzaken. De ChristenUnie pleit er daarom voor dat alleen evenementen worden toegestaan die draagvlak hebben bij omwonenden. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet dagelijks, en de overlast is o.i. beperkt."

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn teveel overlast gevende evenementen"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Cameratoezicht Extra belangrijk

In Amstelveen moet meer cameratoezicht komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is in principe tegen cameratoezicht, daar iedereen recht heeft op zijn/haar privacy. Aan de andere kant zijn bijvoorbeeld inbraken schering en inslag in Amstelveen. De ervaring leert dat cameratoezicht criminaliteit en overlast sterk reduceert. Hierdoor zijn wij voor (tijdelijk) cameratoezicht in gebieden waar een toename van de criminaliteit is waargenomen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht draagt niet per se bij aan meer veiligheid, en vormt wel een risico met betrekking tot de privacy van onze inwoners. In de afweging tussen veiligheid enerzijds en beperking van individuele vrijheden en privacy moet wat D66 betreft altijd zorgvuldig worden gehandeld. Dat betekent dus niet zonder meer een toename van het aantal camera's in Amstelveen. Als er al sprake is van cameratoezicht, is deze wat D66 betreft tijdelijk, doelgericht en proportioneel."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het belangrijk om een veilige leefomgeving in Amstelveen te creëren. Het plaatsen van camera's verplaatst ongewenst gedrag. Door een preventieve aanpak kan de veiligheid in Amstelveen daadwerkelijk gegarandeerd worden. De inrichting van buurten en de openbare ruimte of het goed verlichten van een tunnel heeft meer effect op het stimuleren van positief gedrag dan het ophangen van een paar camera’s. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de afweging tussen veiligheid en privacy kiest bbA voor de veiligheid. Wel vinden wij dat cameratoezicht omgeven moet zijn met voldoende waarborgen, om ervoor te zorgen dat wij de privacy van onze inwoners niet onnodig schenden."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht kan nooit menselijk toezicht vervangen. Gericht toezicht op bepaalde plekken, verder inzetten op meer surveillances door de politie."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment zien wij geen noodzaak tot meer cameratoezicht. Cameratoezicht moet in speciale gevallen worden gebruikt. Amstelveen is een veilige stad, en het is een voorrecht dat (afgezien van Uilenstede) in Amstelveen geen camera’s nodig zijn om de stad veilig te houden. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet toegevoegde waarde aan inzet van cameratoezicht op onveilige plekken. Hierbij moet de privacy natuurlijk gewaarborgd worden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nog genoeg plekken in Amstelveen, waar cameratoezicht de veiligheid van de burger zou kunnen versterken en/of de burger een groter gevoel van veiligheid zou kunnen geven. De andere kant is dat de privacy van de burger wel goed gehandhaafd moet worden bij een uitbreiding van cameratoezicht. Dat betekent dat het cameratoezicht zodanig moet zijn dat de privacy in en rond woningen beschermd moet zijn. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de veiligheid te bevorderen. "

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "er moet cameratoezicht zijn waar nodig, niet persé meer"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Wietteelt Extra belangrijk

Amstelveen moet zich aanmelden voor het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen heeft zelf geen koffieshops en verleent hier ook geen vergunning voor. De VVD ziet geen reden om ons aan te melden voor een dergelijk landelijk experiment."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van het reguleren van de ‘achterdeur’ bij wiethandel en het bestrijden van de bestaande illegale teelt. Gereguleerde wietteelt beperkt overlast en criminaliteit. Wat D66 betreft kijkt de gemeente Amstelveen, mogelijk in samenwerking met de gemeente Amsterdam, of we een bijdrage kunnen leveren aan het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil de wietteelt uit het illegale circuit halen. En indien mogelijk in Amstelveen ruimte bieden voor strikt gereguleerde teelt. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA geeft er de voorkeur aan dat de experimenten plaastvinden bij gemeenten waar de drugsproblematiek een grotere omvang heeft."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Illegale wietplantages slokken teveel capaciteit van de politie op, ook in Amstelveen. Regulering neemt de illegale handel wind uit de zeilen. Politie kan zich dan richten op echte criminaliteit zoals woninginbraak!"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen heeft recent te maken gekregen met illegale wietteelt. In plaats van dit tegen proberen te verbannen, zou Amstelveen zich moeten aanmelden voor het landelijke experiment van gereguleerde wietteelt. Het zou de illegale, ongecontroleerde wietteelt verminderen, het veiligheidsgevoel vergroten, en criminelen buiten spel zetten. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet de resultaten van het experiment met belangstelling tegemoet."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. Daarom geen landelijk experiment met gereguleerde wietteelt. De ChristenUnie kiest voor een beleid van preventie in het lokale gezondheidsbeleid. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen in de greep komen van bepaalde verslavingen. Wij pleiten voor een beleid van voorlichting op scholen en bij feesten. Een voorlichting die gericht is op preventie en controle."

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De OCA verneemt van ouderen dat zij bang zijn als zij een pand in de buurt ontdekken, waar een plantage is. Melden durven zij dit niet, zij zijn bang voor represailles. Tevens zijn de ouderen er zich van bewust dat het brandgevaar oplevert. Bij gereguleerde wietteelt halen wij de teelt uit de woningen naar een daarvoor geschikte plaats, en de overheid kan de controle krijgen."

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij hebben niet eens een coffeeshop, dus is ook geen gereguleerde wietteelt nodig."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Bed bad en brood Extra belangrijk

De gemeente moet afgewezen asielzoekers opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeenten moeten stoppen met het opvangen van afgewezen asielzoekers. Zij hebben alle procedures doorlopen en moeten nu weg uit Nederland. Door opvang worden mensen namelijk niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Sterker nog: het stimuleert ze om zo lang mogelijk te blijven in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op Rijksopvang. De straat is echter voor niemand een oplossing. Voor de mensen zelf niet, maar ook niet voor de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. D66 is daarom voorstander van het beschikbaar stellen van een Bed, Bad en Broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Dit om o.a. te voorkomen dat deze mensen op straat gaan zwerven of in de illegaliteit belanden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt geboden in de vorm van 24-uursvoorziening met bed, bad, brood of in de vorm van leefgeld voor mensen die over een eigen netwerk beschikken. Nu is de opvang in Amsterdam ook voor 'Amstelveense' afgewezen asielzoekers."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA volgt op dit punt het provinciale en landelijke beleid."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand hoort op straat te slapen. Het is onze verantwoordelijkheid als mens om iedereen, dus ook afgewezen asielzoekers, een dak boven het hoofd en eten aan te bieden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het feit dat een mens geen verblijfsstatus heeft, betekent niet dat er geen recht is op de minimale menselijk levensbehoeften van bed-bad-brood. Uitgeprocedeerd of niet, wij hebben de morele plicht om niemand te laten verkommeren. Bovendien voorkomt een Bed-bad-brood opvang dat mensen zonder verblijfsstatus dakloos op straat hangen en overlast geven. Het gebrek aan ‘status’ ontneemt niemand het recht op een menswaardige behandeling."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het kan niet zo zijn dat afgewezen asielzoekers als bedelaars over straat zwerven, zonder welke voorziening dan ook. Iedereen in de maatschappij heeft recht op een dak boven zijn hoofd en eten en drinken. De andere kant is wel dat afgewezen asielzoekers hier niet langer kunnen verblijven en terug moeten naar het land waar ze naar zijn uitgewezen. Zo lang dat niet is gerealiseerd, heeft de gemeente de plicht om deze mensen uit respect voor menselijke waardigheid een regeling aan te bieden. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit punt is moeilijk in algemeenheid te bepalen. Per individu/individueel geval moet dit bekeken worden."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Je kunt deze mensen niet NIET opvangen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Afvalstoffenheffing Extra belangrijk

De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden is in verhouding veel hoger dan die voor een meerpersoonshuishouden. De VVD streeft een gelijke behandeling na voor alle inwoners."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Amstelveen kent een relatief hoog afvaltarief voor éénpersoonshuishoudens ten opzichte van meerpersoonshuishoudens. D66 wil de bestaande tarieven veranderen zodat de tarieven eerlijker worden voor éénpersoonshuishoudens. Daarnaast wil D66 dat de afvalstoffenheffing voor iedereen meer gericht is op afvalscheiding en duurzaamheid."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn, als inwoners hun restafval verminderen kan de afvalstoffenheffing omlaag. Als uit onderzoek blijkt dat de kosten voor ophalen bij eenpersoonshuishoudens lager zijn, dan kan het tarief omlaag. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kosten voor afvalverwerking en afvalverbranding zijn al zo verdeeld over 1 en meer persoonshuishoudens dat beide groepen ieder hun eigen aandeel in de kosten dragen. Er is dus geen reden voor bbA deze heffing te verlagen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vervuiler betaalt. Kosten zouden afhankelijk moeten zijn van het geleverde afval. Nu dragen eenpersoonshuishoudens onevenredig veel bij."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De afvalstoffenheffing is al beperkt in Amstelveen. De PvdA Amstelveen is een voorstander van lastenverlichting, maar verwacht niet dat deze maatregel daar veel aan bij zal dragen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het overgrote deel van de kosten voor afval ophalen en verwerken zijn vaste kosten. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een eenpersoonshuishouden zal minder afval produceren dan meerpersoonshuishoudens. Het is dan ook redelijk dat een eenpersoonshuishouden een lagere afvalstoffenheffing krijgt. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Op zich zien wij dat graag, want er zijn natuurlijk veel alleenstaande ouderen, en wij zullen een eventuele verlaging van de heffing voor eenpersoonshuishoudens, dan ook niet tegenhouden."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vervuiler betaalt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Hoogbouw Extra belangrijk

De gemeente moet hoogbouw boven de vijftig meter in en rond het Stadshart toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen is geen Hong Kong. De VVD is van mening dat hoogbouw boven de vijftig meter het ruimtelijk karakter rondom het Stadshart zal aantasten. Dergelijke hoogbouw past niet in onze gemeente die bekend staat vanwege haar groene en rustige karakter. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen is er slechts beperkt de ruimte om meer woningen te bouwen. D66 vindt dat de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder groen moeten blijven. Binnenstedelijke ontwikkeling biedt wel veel kansen. Zo wil D66 meer woningen realiseren rond het Stadshart. Bij uitstek de ontwikkelplannen rondom het nieuwe winkelcentrum bieden opening voor het realiseren van meer ‘hoogbouw’. Daarbij wil D66 vooral bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen, zoals leraren. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Amstelveen een groot gebrek aan woningen, zowel koop als huur, in alle prijsklassen. GroenLinks wil meer verdichting en hoogbouw, maar dat mag niet ten koste gaan van het schaarse groen. Hoogbouw kan nodig zijn om bouwen in de polder te voorkomen."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil geen verdere verdichting van de openbare ruimte en geen groen of speelruimten opofferen. Hoogbouw in het Stadshart moet passend zijn in het totale beeld van de wijk en de stad en dat is binnen het Stadhart bij voorkeur niet boven de vijftig meter."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen is wel verstedelijkt, maar heeft nog een kleinstedelijk karakter. Hoogbouw is ongewenst, ook omdat we dan alle infrastructuur (wegen, OV, parkeergarages etcetera) aan zouden moeten passen."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet nauwkeurig gekeken worden hoe dit eruit zou komen te zien. Wij willen graag meer (sociale) huurwoningen realiseren, maar het moet wel ingepast kunnen worden met respect voor de omgeving en de belangen van bestaande bewoners."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om aan de grote vraag aan woonruimte te voldoen, en tegelijkertijd Amstelveen groen te houden, wil het CDA daar waar het stedenbouwkundig mogelijk is, hoogbouw toestaan."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook op de Zuid-As in de omgeving van de A10 zijn hoge gebouwen, waarom dan niet ook dit soort gebouwen langs de A9. De gebouwen moeten wel passend zijn in de omgeving. Overleg met de bewoners in de omgeving is belangrijk. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zou het karakter van Amstelveen aantasten. Extreme hoogbouw staat beter aan de randen van de stad."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. OZB Extra belangrijk

Startende ondernemers moeten korting krijgen op de onroerendezaakbelasting (ozb).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is van mening dat dit concurrentievervalsing in de hand werkt."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Innovatie vormt de basis van economische groei. Startende en innoverende ondernemers zijn daarom van groot belang voor de Amstelveense economie. Daarom steunt D66 deze ondernemers. D66 wil niet alleen economische groei, maar duurzame economische groei. D66 pleit daarom voor een korting op de OZB voor startende en innovatieve ondernemers, maar ook voor duurzame ondernemers."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kleine ondernemers zijn heel belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van Amstelveen. Het starten van een onderneming wordt gestimuleerd door het tijdelijk verlagen van de ozb voor startende ondernemers met beperkte financiële middelen."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil veel kansen bieden voor de start ups vanwege hun belang voor de nieuwe economie, daarvoor een gunstig vestigingsklimaat bieden en dus ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven in Amstelveen waarbij het past om de aanvangslasten te beperken."

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We moeten startende ondernemers stimuleren. De OZB kan een instrument zijn, maar een ongerichte korting op de OZB betekent meer korting voor dure en grote panden en niet noodzakelijkerwijs voor de meer innovatieve starters."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het starten van een eigen onderneming moet door de gemeente worden gestimuleerd. Een korting op de ozb is een simpel en vrij goedkoop middel om het startende ondernemers iets gemakkelijker te maken. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor startende ondernemers zijn er in Amstelveen voldoende faciliteiten en plekken waar je tegen lagere kosten als startende ondernemer kunt beginnen. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De onroerendzaakbelasting is belasting op de eigendom en het gebruik van onroerend goed. Startende ondernemers die onroerend goed in eigendom of gebruik hebben, maken daarin geen uitzondering. Wel is het belangrijk om startende ondernemers te faciliteren bij een goede start van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is natuurlijk een stimulans voor de startende ondernemer."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Help de startende ondernemer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Schulden Extra belangrijk

De gemeente moet jongeren met schulden helpen door hen financieel te ondersteunen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Amstelveen voorziet reeds in schuldhulpverlening, niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen die financieel in de problemen is gekomen en die wil werken aan een oplossing."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van een doelmatige schuldhulpverlening. Ook voor jongeren met financiële problemen. Het doel van schuldhulpverlening is niet alleen uit de schulden komen, maar ook zorgen dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan. Dat betekent dat we jongeren met schulden leren om beter met geld om te gaan. D66 is daarom geen voorstander van permanente financiële ondersteuning door de gemeente: het leert jongeren niet met geld om te gaan, en een financiële prikkel ontbreekt. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren met schulden beginnen hun volwassen leven met een achterstand. Dat is niet gewenst, want het belemmert hun toekomstmogelijkheden. Naast preventie en vroegsignalering, willen we een vangnet voor een selecte groep jongeren die nog geen mogelijkheid hebben om de schulden af te betalen. De opgekochte schulden worden in een lening omgezet die terugbetaald moet worden."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Financiële ondersteuning kan bijdragen om te voorkomen dat deze jongeren nog verder afglijden met alle maatschappelijke kosten van dien. Tegelijk vindt bbA financiële ondersteuning alleen onvoldoende; samen met de jeugdhulpverlening moet ingezet worden op vroegtijdige hulp en zorg."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een op jonge leeftijd opgebouwde schuld kan iemands hele leven verpesten. Door vroegtijdig te ondersteunen voorkomen we veel ellende in de toekomst. Op de lange termijn zijn we dan als maatschappij ook voordeliger uit."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als jongeren onverhoopt in de schulden terecht komen, moeten zij de openstaande rekeningen uiteraard gewoon betalen en daarnaast hun schulden aflossen. In veel gevallen lukt dat gelukkig goed. Sommige jongeren hebben echter zo’n enorme schuld, dat de problemen structureel dreigen te worden. Dan is hulp van de overheid nodig om uitzicht te bieden op een nieuwe start. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet in op preventie. Ook voor jongeren gelden de regels van de gemeentelijke schuldhulpverlening."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat deze jongeren geholpen moeten worden om beter met geld te leren omgaan. Wij pleiten ervoor dat jongeren samen met hun schuldeisers een schuldsaneringsregeling opstellen in een vroeg stadium van schulden."

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OCA is van mening dat financiële ondersteuning te ver gaat. Begeleiding om van de schulden af te komen, en er dan ook uit te blijven, is beter naar onze mening."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. OV 65+ Extra belangrijk

Binnen Amstelveen moeten alle 65-plussers gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De gemeente moet dit betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD streeft een gelijke behandeling na van alle inwoners, ongeacht leeftijd."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Of je nou jong of oud bent: D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. D66 vind het daarom niet verantwoord om ouderen, ongeacht hun (soms ook hoge) inkomen van gratis OV te voorzien, puur op basis van hun leeftijd. Ouderen met een laag inkomen kunnen wat D66 betreft wel rekenen op extra ondersteuning voor OV-gebruik. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil alleen 65-plussers die recht hebben op een Amstelveenpas (inkomen tot 130% van het sociaal minimum) gratis met het openbaar vervoer laten reizen. Geen schaars gemeenschapsgeld voor mensen die het makkelijk zelf kunnen betalen."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "BbA kiest er nadrukkelijk voor om er te willen zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Gratis openbaar vervoer voor wie dat nodig heeft en dat geldt dus niet voor ons allemaal. Bij dit thema kiest bbA ook specifiek voor maatwerk."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Openbaar vervoer gratis voor iedereen is momenteel nog niet haalbaar. Ouderen zijn voor hun mobiliteit afhankelijker van het OV. Laten we dus daar beginnen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toegang tot gratis openbaar vervoer vergroot de mogelijkheid van 65-plussers om zelfstandig te kunnen wonen, en volop deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. Uit eerdere testen is gebleken dat de kosten hiervan beperkt zijn. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om het systeem eerlijk en betaalbaar te houden, wil het CDA zich beperken tot AOW gerechtigden met een minimum inkomen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat 65-plussers die tot de minima behoren of een laag inkomen hebben dat direct boven de minimuminkomens valt, gratis van het Openbaar Vervoer gebruik moeten kunnen maken. 65-plussers met een middeninkomen of een hoog inkomen, kunnen het Openbaar Vervoer betalen. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is natuurlijk een kostbaar project. Toch zal niet elke 65-plusser in Amstelveen zomaar gebruik maken hiervan. Ouderen moeten die gelegenheid krijgen, om overal te kunnen komen, zonder dat het teveel kost."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Jongerencentra Extra belangrijk

Er zijn genoeg jongerencentra in Amstelveen. Er hoeven er niet meer bij te komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De animo voor de jongerencentra onder de huidige generatie jongeren in Amstelveen is beperkt. Zolang dit niet wijzigt ziet de VVD geen reden om te investeren in nieuwe jongerencentra."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om jongeren te trekken, heb je vooral een goed programma nodig. Dat is veel belangrijker dan het aantal locaties. Wat D66 betreft creëert de gemeente daarom vooral ruimte voor jongeren om zichzelf te ontplooien. Bijvoorbeeld door meer evenementen in het Amsterdamse Bos, ruimte te bieden voor initiatieven als StreetArt of met een programmering voor jongeren in poppodium P60. Voorop staat dat de activiteiten moeten aansluiten bij wat jongeren leuk vinden."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn geen jongerencentra meer. GroenLinks wil dat er in wijken waar daar behoefte aan is, nieuwe jongerencentra komen."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidig aanbod aan jongerencentra voldoet aan de vraag en het gebruik. Liever zet bbA in op het zoveel mogelijk betrekken van jongeren bij onze sportvoorzieningen en ons cultureel aanbod. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is onder jongeren behoefte om onder elkaar te zijn. Een jongerencentrum is daarbij een nuttig hulpmiddel, mits goed vormgegeven en met een goede programmering. Helaas heeft Amstelveen zijn jongerencentra merendeels opgeheven, dat wil niet zeggen dat er geen behoefte is."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een divers aanbod in Amstelveen. Wel zouden jongeren in de wijkcentra en het poppodium terecht moeten kunnen. De jongerenwerkers van Amstelveen zouden die samenwerking kunnen versterken. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ervaring uit het verleden leert dat meer jongerencentra van de gemeente niet voorzien in de behoefte van de Amstelveense jeugd. De ChristenUnie vindt dat de huidige centra waar jongeren samenkomen (jongerenclubs van kerken, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties die activiteiten voor jongeren organiseren) door de overheid gefaciliteerd moeten worden, zodat ze voor de jongeren hun gewenste rol kunnen hebben. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat er weinig jongerencentra zijn, Wil je overlast van hangjongeren voorkomen, zullen zij een plekje moeten krijgen. Hierdoor kan je ook beter in contact komen met de jongeren."

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn geen jongerencentra meer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Afvalbrengstation Extra belangrijk

Het Afvalbrengstation moet ook op zondag open zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is van mening dat de gemeente de burger zo goed mogelijk dient te faciliteren. Veel inwoners van Amstelveen hebben drukke banen waardoor zij doordeweeks niet in staat zijn hun afval naar het afvalbrengstation te brengen. Het afvalbrengstation is reeds op zaterdag open, echter staan er vaak lange rijen voor de ingang. Door de mogelijkheden te verkennen om het afvalbrengstation ook op zondag open te stellen kan de drukte verdeeld worden en de Amstelvener tegemoet gekomen worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om het scheiden van afval te stimuleren en nog makkelijker te maken wil D66 het afvalbrengstation ook op zondag openstellen. Voor bijvoorbeeld mensen die doordeweeks werken en in het weekend klussen biedt dit daarnaast uitkomst. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen willen juist in het weekend hun grofvuil en snoeihout kwijt. GroenLinks vindt dat deze dienstverlening moet aansluiten op de momenten dat de inwoners er gebruik van willen maken. Uiteraard moet de openstelling in goed overleg met de werknemers van het afvalstation."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA is voorstander van een 24/7 dienstverlening van de gemeente. Op dit moment brengt het openen op zondag echter hoge kosten met zich mee, die zullen leiden tot een voor ons niet acceptabele lastenverzwaring voor de inwoner. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede service naar inwoners die vaak juist in het weekend vrij zijn. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen hebben door de week geen tijd om hun grofvuil weg te brengen. Wie bijvoorbeeld ook op zaterdag moet werken, op zaterdag sport of als vrijwilliger of mantelzorger actief is, willen we graag de mogelijkheid bieden om ook op zondag naar het afvalbergstation te komen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet de zondag niet als een reguliere werkdag en is daarom terughoudend bij het onbeperkt openstellen van (gemeentelijke) dienstverlening en winkels op zondag. Het CDA vindt de zondag bij uitstek een dag voor gezin, kerk en sport."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen de 24-uurseconomie. Dat betekent dat het voor de samenleving goed is dat er één dag in de week is waarop niet alleen particuliere instellingen gesloten zijn, maar ook overheidsinstellingen dicht zijn. In de traditie van Nederland is dat de zondag."

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zaterdag is het erg druk op het station. Een zondagopenstelling zou verlichting geven. "

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "in deze 24/7 economie moeten ook gemeentelijke diensten beschikbaar zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Media Extra belangrijk

Om de berichtgeving over Amstelveen te verbeteren, moet de gemeente meer geld aan de plaatselijke krant, radio, tv en websites geven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente besteedt al veel geld aan verschillende media. De VVD is bereid om meer geld te investeren, maar alleen onder voorbehoud van goede en uitvoerbare plannen die de journalistiek verbeteren. Structurele subsidies willen we zoveel mogelijk voorkomen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 maakt zich zorgen over het huidige verdienmodel van de lokale media en de beperkte tijd die journalisten op dit moment te besteden hebben om bijvoorbeeld onderzoek te doen of feiten te checken. Daarom wil D66 geld vrijmaken voor een onafhankelijk stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek. Het fonds moet onafhankelijk van de gemeente geld kunnen besteden aan journalistieke projecten en door onafhankelijke externen worden bestuurd. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil een lokaal mediafonds dat samenwerking tussen de media bevordert, gericht op het versterken van de lokale nieuwsvoorziening. Een sterke lokale democratie vraagt om goede en onafhankelijke lokale media. Zonder een onafhankelijke pers die het bestuur kritisch volgt en de bevolking informeert, kan een democratie niet goed functioneren."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil dat burgers lokaal goed en breed worden geïnformeerd. Daar past een gevarieerd en onafhankelijk aanbod van diverse lokale media bij, die zonder financiele ondersteuning niet zouden kunnen voortbestaan. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De lokale journalistiek staat onder druk. Ondersteuning aan ALLE plaatselijke media zorgt voor een brede basis. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokale media informeren mensen niet alleen over het reilen en zeilen in Amstelveen, ze zijn ook de waakhond van de lokale democratie. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn om deze media goed hun werk te laten doen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt lokale journalistiek van groot belang voor het kritisch volgen en controleren van gemeente en gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van middelen mag de journalistieke onafhankelijkheid echter nooit in de weg staan. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat er een goede, onafhankelijke nieuwsvoorziening moet zijn, ook voor het Amstelveense nieuws. Dat betekent dat die media die door teruglopende advertentie-inkomsten, of gebrek aan sponsors, onvoldoende financiële middelen kunnen genereren, om hun taken te kunnen uitvoeren, meer geld van de gemeente moeten krijgen, maar dat geldt uiteraard niet voor die media die financieel rond kunnen komen. Daarom oneens. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De plaatselijke krant wordt niet eens goed bezorgd op dit moment. Om deze informatie te verspreiden is een goede bezorging nodig, een eventuele financiële injectie zou dus geen kwaad kunnen. Tevens zou de OCA graag zien dat de informatie die vroeger verspreid werd door de Kompost, weer ergens gepubliceerd kan worden."

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PR-budgetten moeten beter verdeeld worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Mantelzorgers Extra belangrijk

De gemeente moet de reiskosten van mantelzorgers (mensen die familie of kennissen verzorgen) vergoeden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel Nederlanders zorgen voor hun naasten. Dat doen zij graag en met heel veel liefde. De VVD vindt deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Een vergoeding van reiskosten neemt echter aanvullende kosten met zich mee voor de uitvoering vanwege het variabele karakter. Geld wat de VVD liever ten goede laat komen aan degene die zorg nodig heeft."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in onze stad onmisbaar. D66 wil dat mantelzorgers ervaren dat hun inzet gezien en gewaardeerd wordt, daarom is structurele aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk. Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers is een subsidievorm met hoge administratieve lasten. D66 steunt mantelzorgers liever met respijtmogelijkheden, die mantelzorgers tijdelijk kunnen ontlasten van zorg."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen mantelzorgers met een minimum inkomen moeten worden gecompenseerd voor hun reiskosten. Er wordt in onze participatiemaatschappij veel verwacht van mantelzorgers. Veel mantelzorgers hebben naast de zorg een baan en gezin of zijn zelf oud. Naast financiële ondersteuning moet er voor alle mantelzorgers ondersteuning zijn, zoals respijtzorg. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "BbA wil wel de reiskosten voor mantelzorgers vergoeden die niet de financiële draagkracht hebben om hun taak als mantelzorger uit te oefenen. Maatwerk moet hier zorgen dat voor iedereen een passende oplossing wordt geboden."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet mantelzorgers ontlasten en niet afkopen. Dus zorg voor goede professionele zorg en ondersteuning, zodat de mantelzorger zich kan richten op aandacht en liefde. Goed en goedkoop OV en een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen wel helpen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. Zij verdienen onze steun. Er moet gekeken worden waar de meeste behoefte aan is. Mocht, bijvoorbeeld, een parkeervergunning beter passen, dan is dat ook een mogelijkheid. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil deze regeling beperken tot mantelzorgers met een minimum inkomen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De mantelzorger zal doorgaans in de nabijheid van degene die wordt verzorgd wonen. De ChristenUnie vindt dat er in dat geval geen reden is voor de gemeente om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Voor mantelzorgers die op lange afstand wonen (bijv. 50 kilometer of meer) van degene voor wie zij mantelzorg verlenen, dan kan er aanleiding zijn om tot een reiskostenvergoeding over te gaan. Dit moet dan geen regeling van de gemeente zijn, maar van de landelijke overheid. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het mantelzorg compliment is flink naar beneden bijgesteld door het huidige college. De mantelzorger heeft echter veel verborgen kosten, en daar waar de gemeente kan, moeten die worden vergoed. De reiskosten zijn zulke verborgen kosten."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "ja"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Voorlichting Extra belangrijk

De gemeente moet op scholen voorlichting geven over seksuele geaardheid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren gebruiken ‘homo’ nog steeds als scheldwoord en LHBTI’ers voelen zich op school, op straat en op hun sportclub niet altijd veilig. Dat zal de VVD nooit accepteren. Daarom moet er in het onderwijs veel aandacht voor homoseksualiteit en genderidentiteit zijn. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat Amstelveen vooroploopt in de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's). Nog te vaak worden LHBTI’s op basis van hun geslacht of seksualiteit gediscrimineerd. D66 wil een ambitieuze regenboogagenda met maatregelen om discriminatie tegen te gaan en de acceptatie en emancipatie van LHBTI’s te vergroten. Voorlichting over seksuele geaardheid op scholen vormt daarbij wat D66 betreft een belangrijk onderdeel."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet scholen faciliteren voor projecten over seksuele geaardheid. De voorlichting moet gegeven worden door deskundigen, zoals het COC."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zich niet inhoudelijk bezig houden met het onderwijs. Daar is de inspectie voor. Het subsidiëren van projecten hierover door maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld het COC is uiteraard wel mogelijk. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Aan elk kind moet voorlichting over seksuele geaardheid gegeven worden. Naast de ouder(s) is de school het belangrijkste middel om dit over te brengen. De gemeente is niet de juiste instantie om deze voorlichting te geven. De gemeente zou wel de informatievoorziening rondom dit onderwerp kunnen optimaliseren en moet scholen in gesprek moeten gaan om dit onderwerp op te nemen in het standaard lesmateriaal. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente gaat niet over het lesprogramma. Dat betekent niet dat het CDA de scholen niet zal wijzen op hun verantwoordelijkheid bij dit onderwerp. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat het woord “moet” hier misplaatst is. Wij vinden het gewenst dat er op zowel scholen die tot het openbaar onderwijs, als de scholen die onder het bijzonder onderwijs vallen, over de seksuele geaardheid van mensen, wordt gesproken. De wijze waarop, en de inhoud van, de voorlichting is door de scholen zelf te bepalen, met inachtneming van de eigen principes en doelstelling van de school. De gemeente moet de door de school gekozen visie faciliteren. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Volgens de OCA zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor het curriculum. De gemeente heeft daar niets over te zeggen. Volgens ons doen de scholen dit al."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, dit voorkomt discriminatie. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. MBO Extra belangrijk

De gemeente moet proberen om mbo-onderwijs te krijgen in het leegstaande gebouw van hbo-instelling Inholland.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen beschikt reeds over MBO onderwijs (MBO college Amstelland) met voldoende capaciteit."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 streeft naar goed onderwijs op alle niveaus in Amstelveen en juicht de komst van een MBO naar Amstelveen toe, maar niet op deze locatie. De toestemmig voor het HBO-onderwijs was daar van tijdelijke aard en vanwege Schipholregelgeving (het Luchthaven Indelings Besluit) is het huisvesten van MBO-onderwijs in het leegstaande gebouw van InHolland niet toegestaan. Wat D66 betreft krijgt een nieuwe school een permanente en goede locatie, niet 1 waar de school na een paar jaar al weer uit moet."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als er al gebrek is aan ruimte voor mbo-onderwijs in Amstelveen , dan is het gebouw van Inholland geen goede keus. Het gebouw is niet optimaal voor onderwijs."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil een breed onderwijsaanbod in Amstelveen waarbij alle inwoners aan hun trekken kunnen komen. Daar past zeker mbo-onderwijs bij en is het leegstaande InHolland gebouw een optie."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstand is altijd zonde. Een mbo-instelling in het gebouw betekent ook dat leerlingen uit Amstelveen ook in Amstelveen terecht kunnen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het MBO vormt de ruggengraat van ons onderwijs. MBO betreft vakopleidingen, dit stelt hoge eisen aan de locatie waar dit onderwijs wordt gegeven. Wanneer een nieuwe locatie voor een MBO opleiding wordt gezocht, zoeken we naar een plek daar het beste voor geschikt is. Als een oud HBO gebouw de beste locatie blijkt te zijn is dat prima, maar het MBO mag niet worden gebruikt als opvulling voor een leegstaand pand."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Amstelveen nu een tekort aan praktijk- en vakopleidingen op MBO niveau. Het CDA ziet een grote behoefte in de regio aan ambachtelijk en technisch geschoolde leerlingen, zoals bouwvakkers, loodgieters en bakkers. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat de gemeente Amstelveen binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in Amstelveen. Hierbij moet er vooral aandacht zijn voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen. Dus mbo-onderwijs is dus belangrijk. Of dit in het gebouw van Inholland moet is de ChristenUnie om het even. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente bepaalt niet welke onderwijsinstellingen zich hier vestigen. Als een school het nodig acht hier een dergelijke instelling te starten, zullen zij dat aanvragen bij de gemeente. Niet andersom."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Sociale woningbouw Extra belangrijk

Bij nieuwbouw heeft sociale woningbouw de voorkeur boven huurwoningen in een hogere prijsklasse.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De voorraad sociale woningen in Amstelveen is groot, ruim 10.0000 woningen, maar er is zoveel scheefheid dat die sociale voorraad zeer slecht toegankelijk is voor de doelgroep. Het aanbod van zogenaamde doorstroomwoningen is op dit moment te beperkt. Overigens gaat in de toekomst nog maar 25 procent van sociale nieuwbouwprojecten naar Amstelveners, door aangepaste toewijzingscriteria. Scheefwonen en illegale onderhuur dient aangepakt te worden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat iedereen kans heeft op een woning in Amstelveen. De stad kent nu een groot tekort aan huurwoningen met een prijs tussen €700 en €850, waardoor veel jong talent uit de stad wegtrekt. D66 zet daarom in op kleinere betaalbare woningen. Sociale woningen, van mensen die inmiddels teveel verdienen, kunnen verkocht of geliberaliseerd worden, om doorstroming te bevorderen. Zodra dat gebeurt, wil D66 weer nieuwe sociale woningen bijbouwen, om de vooraad op peil te houden en te moderniseren. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de regio is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Ook in Amstelveen moeten sociale huurwoningen worden gebouwd, net als in andere gemeentes. GroenLinks wil betaalbare huisvesting, met prioriteit voor starters en ouderen. Amstelveen moet in de regio bijdragen aan de huisvesting van kwestbare groepen met urgentie. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen kent 14.000 sociale huurwoningen en 9.000 inwoners die daar op basis van hun inkomen recht op hebben. Met 37% van het totale woningaanbod in de sociale huursector kiest bbA ervoor duurzaam te bouwen voor de middeninkomens. Extra aandacht is nodig voor onze starters."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De wachttijden lopen nog steeds op. Maatregelen tegen het 'scheefwonen' sorteren geen effect. Er zijn alleen maar projecten gestart met middeldure en dure woningen, waardoor de wachttijden nog verder oplopen. Alleen bouwen lost dit probleem op."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet kunnen rekenen op een betaalbare woning. In een fijne wijk waar je je thuis voelt. Maar deze zekerheid ontbreekt voor steeds meer mensen. Om er voor te zorgen dat iedereen prettig kan wonen in Amstelveen moet er nu op sociale woningbouw worden ingezet. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet in op de bouw van middeldure huurwoningen met een huur van 715 tot 850 euro. Vervolgens mogen deze huren slechts gematigd stijgen. We willen bouwen voor onze verpleegkundige, leraar en politieagent. Amstelveen heeft in absoluut aantal (13.500) voldoende sociale huurwoningen . "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie pleit voor het bouwen van woningen, voor alle inkomensklassen. Dus ook sociale woningbouw en ook woningen voor de middeninkomens. Er moet in Amstelveen gebouwd worden naar de behoefte. De duur dat mensen op de wachtlijst voor een woning staan, moet daarbij bepalend zijn. De ChristenUnie pleit voor lage huurwoningen en goedkope koopwoningen. Door het huidige beleid worden jongeren de stad uitgestuurd. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Als wij over de middenklasse spreken, zijn wij van mening dat dit uiteraard snel opgepakt moet worden. Hier is veel vraag naar. De sociale woningbouw mogen wij niet vergeten."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De woningvoorraad in Amstelveen is scheef verdeeld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Sportvelden Extra belangrijk

Er mogen geen sportvelden komen in de polders rond Amstelveen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sportvelden creëren een ruimtelijk gevoel, passen binnen het groene beeld van onze gemeente. Goede sportvoorzieningen maken Amstelveen nog aantrekkelijker om te wonen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder groen moeten blijven. Dat betekent dat daar ook geen ruimte kan zijn voor sportvelden. De Noorder Legmeerpolder is een gebied met diverse functies en leent zich wel voor sportvelden. In deze polder maakt een deel van de glastuinbouw al plaats voor sportvelden (conform Raadsbesluit van 21 juni 2017). "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze mooie open polders zijn een groot pluspunt voor Amstelveen. Dat wil GroenLinks zo houden. Wat ons betreft geen uitbreiding van sportvelden en sportgebouwen in het buitengebied. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil dat sportvoorzieningen in de wijken blijven of, zoals bij de ontwikkeling van de Scheg in de wijk worden gebouwd. Veilig en bereikbaar voor de gebruikers. De polders moeten hun natuurlijke karakter blijven bewaren."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De polders zijn onze groene longen. Daarnaast hebben ze cultuurhistorische en recreatieve waarde. Laten we die behouden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden goede sportfaciliteiten erg belangrijk. Zo lang de aanleg van sportvelden het groene karakter van die polders niet onnodig aantast zijn wij hier niet op tegen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sportverenigingen horen zo dicht mogelijk bij de sporters gelegen te zijn."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt sportvelden een goede invulling van de polders rond Amstelveen, naast andere groenvoorzieningen die daar kunnen worden ingericht. Mogelijk dat sportvoorzieningen uit het centrum van Amstelveen verplaatst kunnen worden naar het poldergebied aan de rand van Amstelveen. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Volgens de OCA moet dit kunnen als daar behoefte aan is. "

 • Actief voor Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Als de sportverenigingen daar behoefte aan hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Gasaansluiting Extra belangrijk

De gemeente moet subsidie geven aan woningeigenaren die geen gasaansluiting meer willen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Duurzaamheid is belangrijk voor de VVD. Wij zijn dan ook voorstander van het bouwen van woningen zonder gasaansluiting. Afspraken hierover met projectontwikkelaars hebben meer effect / resultaat dan individuele subsidies."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat Amstelveen in 2040 klimaatneutraal is. De gemeente kan deze energietransitie aanjagen door duidelijke regels te stellen en gericht te stimuleren met subsidies. D66 wil in ieder geval dat nieuwe woningen geen gasaansluitingen meer hebben en energie-neutraal of zelfs energie-positief worden. Eigenaren die de gasaansluiting in hun huidige woning willen vervangen door een duurzame vorm van energievoorziening, kunnen wat D66 betreft gebruik maken van een subsidieregeling. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten woningen van het gas af en over op duurzame energiebronnen. Dit moet in een veel hoger tempo dan tot nu toe. De gemeente kan dit stimuleren door subsidie te geven."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil de overgang van gas naar meer energieneutrale alternatieven nadrukkelijk stimuleren. Subsidie aan woningeigenaren die geen gasaansluiting meer willen hebben past in dit streven. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In Amstelveen en in de wereld moeten we van het gas af. Maar eenzijdige subsidie voor woningeigenaren is niet de oplossing. Geen groene bonus voor de villa bezittende miljonair, maar afspraken met woningcorporaties inclusief huurders, VVE's, institutionele beleggers etc. over verduurzaming van het woningbestand, waarbij ieder ook zijn verantwoordelijkheid neemt. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het verduurzamen van huizen moet worden gestimuleerd. Bij nieuwbouw moet een duurzaam huis de standaard zijn. Er moet onderzocht worden hoe dit ook bij bestaande bouw en op individueel niveau kan worden toegepast, maar duidelijk is dat alternatieven voor een gasaansluiting kosten met zich mee brengen en subsidie kan woningeigenaren daarbij over de streep trekken. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen zal van het gas los moeten om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Dit brengt kosten met zich mee voor de woningeigenaar. We zullen huiseigenaren moeten verleiden met voorlichting en subsidies om snel grote stappen in Amstelveen te kunnen maken. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Woningeigenaren van bestaande huizen moeten worden aangemoedigd om geen gasaansluiting in hun woning meer te willen. De ChristenUnie is daarom van mening dat de gemeente hiervoor subsidie moet geven. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Volgens de OCA moet deze subsidie landelijk of provinciaal geregeld worden."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Leefbaarheid Extra belangrijk

Wijken moeten een eigen budget voor leefbaarheid en onderhoud krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door leefbaarheid en onderhoud centraal te organiseren krijgen Amstelveners het hetzelfde niveau van onderhoud."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat betrokken inwoners op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Eén blauwdruk voor alle wijken en buurten is daarbij geen oplossing; daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. D66 wil een pilot met substantiële buurtbudgetten, waarbij bewonersgroepen (onder voorwaarden) zelf beslissen over de besteding van middelen voor hun buurt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks geeft bewoners van een wijk met wijkbudgetten en buurtakkoorden zeggenschap over hun eigen leefomgeving. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA is voorstander van ondersteuning van burgerinitiatieven in de wijken en wil daar graag gelden voor vrijmaken. Wanneer de kwaliteit er bij gebaat is om budgetten voor leefbaarheid en onderhoud ook gemeenschappelijk te beheren en aan te sturen zijn wij daar voorstander van."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners van Amstelveen moeten meer zeggenschap over hun eigen wijk en buurt krijgen. Bij zeggenschap hoort ook een budget!"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Buurtbewoners weten zelf waar behoefte aan is in de wijk en zouden, in goed overleg met de wijkcoaches, de mogelijkheid moeten krijgen om dit zelf aan te pakken. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen kent veel wijken uit de jaren 50 en 60. Er is veel geld voor nodig om deze wijken te onderhouden. De gemeente geeft hier de komende jaren wat het CDA betreft prioriteit aan. Uiteraard gaat dit in overleg met de wijkbewoners en staan we hierbij open voor initiatieven. Dit kan betekenen dat ze dan een eigen budget krijgen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen wijk in Amstelveen is hetzelfde. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk om wijken een eigen budget te geven om die maatregelen op de gebieden van leefbaarheid, onderhoud van voorzieningen, maar ook bijv. duurzaamheid te geven, die passend zijn voor de desbetreffende wijk. De ChristenUnie is blij, dat de BIG’s (bewonersinitiatiefgroepen) al een budget krijgen van de gemeente, om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zou mooi zijn, zou dat kunnen, maar wij vinden dat dan de controle en beheersbaarheid in het geding komen. Inspraak van de bewoners juichen wij toe, maar laat de gemeente de regie houden."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat de wijken onderling veel verschillen moeten ook de budgetten per wijk worden toegewezen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. De Poel Extra belangrijk

Bij De Poel mogen geen nieuwe recreatiemogelijkheden komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is een voorstander van recreatiemogelijkheden bij de Poel. Amstelveners kunnen hierdoor nog meer van hun stad genieten."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 blijft aandacht vragen voor schoon water in de Poel. Het is ingewikkeld om in de Poel schoon water te realiseren, maar D66 wil dat de gemeente regelmatig nagaat of nieuwe methoden alsnog kunnen zorgen dat het water in de Poel schoon genoeg kan worden om er veilig in te kunnen zwemmen. Wat D66 betreft mogen er ook meer recreatiemogelijkheden komen aan de noordelijke poeloever. Daar vindt al recreatie plaats, en het biedt kansen om nog meer inwoners van het gebied te laten genieten. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De natuurwaarde van De Poel en het gebied er omheen moet zoveel mogelijk beschermd worden. Het water van De Poel moet wel schoongemaakt worden, zodat er veilig in gezwommen kan worden. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA is voorstander van het ontwikkelen van de Poel tot een echt Amstelveens natuur- en recreatiegebied met, waar mogelijk, watersportvoorzieningen. BbA ziet de ontwikkeling van de Poel vooral in samenhang met de ontwikkeling van het Oude Dorp. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het badje was al een schande! De Poel is mooi zoals hij is, er kan gewandeld worden, dat is voldoende recreatie. De Poel moet geen pretpark worden!"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Poel biedt mooie kansen voor recreatie dicht bij huis. Er moet daarom onderzocht worden hoe het water in de Poel kan worden gezuiverd, zodat er meer recreatiemogelijkheden zijn voor Amstelveners. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De noordelijke Poeloever is een prachtig groen gebied dat voor iedereen open en toegankelijk moet blijven, Het gebied is uitstekend geschikt voor recreatie. Het CDA is tegen een commerciële invulling van dit gebied omdat daarmee de toegankelijkheid en het groene karakter aangetast wordt. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat de Poel zijn natuurlijke omgeving moet behouden. Dat betekent behalve de wandelroute rond de Poel, geen nieuwe recreatie mogelijkheden. Het zal nog vele jaren duren voordat het water van de Poel zo schoon is geworden dat er in gezwommen kan worden. De ChristenUnie vindt daarom dat de omgeving van de Poel als rustgebied in de huidige staat moet blijven. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Amstelvener moet kunnen recreëren bij dit mooie stukje natuur. "

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Blijf van de Poel af."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Hangplekken Extra belangrijk

In de wijken moeten meer hangplekken voor jongeren komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal hangplekken voor jongeren is op dit moment voldoende."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment zijn er voor jongeren verschillende voorzieningen in Amstelveen en geven jongeren niet aan dat zij meer 'hangplekken' nodig hebben. D66 wil jongeren wel graag creatief stimuleren door ruimte te bieden voor streetart en D66 is voorstander van een ruime programmering voor jongeren in poppodium P60. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er onder jongeren in een wijk behoefte is aan een hangplek en er is in overleg met bewoners een goede plek te vinden die geen overlast geeft, dan kan die hangplek er komen."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA is geen voorstander van meer hangplekken voor jongeren. Wanneer in de komende jaren sprake zou zijn van overlast in een buurt, waarbij het maken van een hangplek een stap naar een oplossing kan zijn, wil bbA daar ruimte voor maken. BbA wil vooral het gebruik van bestaande voorzieningen voor jongeren, zoals jongerencentra, sport- en cultuurvoorzieningen stimuleren."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren hebben het recht er te zijn! Ze hebben vaak behoefte om zich te verzamelen. Zorgen voor plekken waar dat kan, dicht bij waar ze dat willen maar zo dat het mogelijke overlast vermindert, is dan een vereiste."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat jongeren hun eigen plek hebben. Er zijn nu zeven hangplekken voor jongeren, wat volgens de PvdA voldoende is. Extra hangplekken zijn dus niet nodig."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in Amstelveen voldoende Jongeren Ontmoetingsplekken. Voor het overige bepaalt de jeugd zelf waar ze elkaar kunnen treffen. Indien er sprake is van overlast moet worden gehandhaafd."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat er niet meer hangplekken voor jongeren moeten komen. De ChristenUnie vindt wel dat de bestaande voorzieningen voor jongeren, waaronder de bestaande jongerencentra, ook in de toekomst door de overheid goed gefaciliteerd moeten worden. De Amstelveense jongeren hebben al hun ontspanning en plekken voor ontmoeting. Die situatie moet door de gemeente versterkt worden. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De OCA gelooft meer in activiteiten organiseren voor jongeren, dan alleen hangplekken te creëren. "

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Topsport Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan voorzieningen voor topsport.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Topsport zorgt ervoor dat de breedtesport gestimuleerd wordt. Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. Sport is ook iets waar de samenleving trots op is. We juichen allemaal als het Nederlands elftal wint of als een Nederlander goud pakt bij de Olympische Spelen. Wij zijn trots op onze topsporters. Wij willen talenten daarom de ruimte bieden om hun sportdromen waar te maken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat D66 betreft geeft de gemeente via het sportbedrijf voldoende geld uit aan het ondersteunen van Amstelveense talenten. Wel kan wat D66 betreft de gemeente talentontwikkeling nog beter faciliteren. Door bijvoorbeeld de school en sportvereniging beter te laten samenwerken om een goede combinatie van onderwijs en sporttraining te vergemakkelijken. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil vooral breedtesport stimuleren, omdat dit goed is voor de sociale samenhang. GroenLinks wil met name verenigingen ondersteunen die bevorderen dat groepen met een achterstand in de deelname aan sport gaan deelnemen (gehandicapten, ouderen, jeugd en jongeren, allochtonen etc.)."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BbA gelooft in de samenhang van breedtesport in de buurten en wijken, talentontwikkeling van onze jeugd en een topsportklimaat binnen onze stad. Topsport inspireert en zet aan om zelf ook te gaan sporten. Daarom wil bbA investeren in alle drie pijlers van onze sportvoorzieningen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Breedtesport steunen we uiteraard. Topsport zal zichzelf moeten bedruipen en eigen inkomsten genereren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA staat voor brede voorzieningen van sport, op alle niveaus. De PvdA vindt het van groot belang dat alle inwoners van Amstelveen, kinderen voorop, kunnen sporten. Wij kiezen daarom liever voor gratis sporten voor kinderen onder de 12, sportdocenten op alle basis en middelbare scholen en zwemles voor alle basisschoolkinderen dan voor investeringen in topsport."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet in op breedtesport en dus op toegankelijkheid van sport voor iedereen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet niet meer geld naar de topsport te gaan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente meer geld uitgeeft aan voorzieningen voor de breedtesport. Het is belangrijk dat veel Amstelveners de mogelijkheid hebben om een sport te beoefenen. Dit in het belang van de volksgezondheid en een gezonde leefstijl van de Amstelveners. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente doet hier al veel voor. Maar de OCA vindt wel dat het sporten voor zowel jongeren als ouderen betaalbaar moet blijven. Momenteel stijgen de prijzen van bv. Meer bewegen voor ouderen, terwijl ouderen er financieel niet op vooruitgaan."

 • Actief voor Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer aan breedtesport."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Betaald parkeren Extra belangrijk

Om de parkeerdruk tegen te gaan moet betaald parkeren in de woonwijken worden uitgebreid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De VVD is in principe tegen betaald parkeren, tenzij deze maatregel parkeeroverlast voorkomt."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Parkeren is in Amstelveen, wat D66 betreft, zo min mogelijk betaald. We zien echter steeds meer plekken waar de parkeerdruk hoog is door mensen die naar Amstelveen rijden om te parkeren en dan het OV te pakken. Op de plekken waar betaald parkeren - gezien de hoge parkeerdruk - onvermijdelijk wordt, wil D66 een goede afstemming met omwonenden. Ook wil D66 dat de tarieven voor vergunningen laag blijven. Bij wijkwinkelcentra zet D66 in op meer blauwe zones. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het uitbreiden van het betaald parkeren in bepaalde wijken is een logische vervolgstap om de overlast tegen te gaan van ongewenst parkeren op straat door o.a. forenzen, toeristen richting Amsterdam en Schipholgangers. "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Betaald parkeren is de enige remedie tegen de steeds verder oprukkende druk op onze parkeerplaaten vanuit met name Amsterdam. BbA vindt dat invoeren van betaald parkeren in de wijk wel altijd in samenspraak en in overleg moet gaan met de bewoners."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Betaald parkeren heeft niet onze voorkeur. De SP wil het oude parkeerbeleid terug. Alleen als een meerderheid van de inwoners van een wijk voor is voeren we betaald parkeren in. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen met een auto vindt het fijn om zijn auto dicht bij huis te kunnen parkeren. Om er voor te zorgen dat dit mogelijk blijft (of voor sommige wijken zelfs weer mogelijk wordt) willen we van bezoekers een bijdrage vragen om te parkeren, zodat bewoners met een voordelige parkeervergunning hun auto hun auto (weer) dicht bij hun huis kunnen zetten."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de parkeeroverlast in een bepaald gebied te hoog wordt, moet de gemeente maatregelen kunnen nemen. Liefst in overleg met de bewoners."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie constateert dat betaald parkeren lang niet altijd de oplossing is om de parkeerdruk tegen te gaan. Dit geldt met name voor wijken in het noorden van Amstelveen. De ChristenUnie pleit voor een P&R aan het nieuwe eindpunt van lijn 51. Automobilisten kunnen dan veilig hun auto kwijt om vervolgens verder met het Openbaar Vervoer te reizen. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om olievlek effecten te voorkomen."

 • Actief voor Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Waar nodig."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Inburgering Extra belangrijk

De gemeente moet migranten niet extra ondersteunen bij inburgering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente reikt migranten reeds voldoende mogelijkheden aan om in te burgeren. Extra ondersteuning zou onevenredig zijn ten opzichte van de autochtonen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer migranten in Amstelveen komen wonen wil D66 dat ze volwaardig mee kunnen doen. Door bijvoorbeeld vroegtijdig te investeren in o.a. extra taalonderwijs worden integratie problemen later voorkomen. En door migranten die moeilijk werk vinden te begeleiden, bekend te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt, en waar nodig opleidingen aan te bieden, zorgen we er voor dat migranten zo snel mogelijk integreren, een nieuw bestaan op kunnen bouwen en volwaardig meedraaien in onze samenleving. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De asielzoekers en statushouders in Amstelveen moeten goede zorg krijgen. Dat gaat verder dan verzorging bij ziekte of bij een beperking. Zo moeten statushouders bijvoorbeeld zwemles krijgen en voor de kinderen regelen we dat ze zo snel mogelijk een zwemdiploma halen. Bij inburgering- en taalcursussen accepteren we geen ondermaats onderwijs, de gemeente moet de regie nemen en zorgen voor de juiste kwaliteit."

 • Burgerbelangen Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BbA wil juist migranten extra ondersteunen om er zorg voor te dragen dat deze inwoners zo snel mogelijk deel kunnen uitmaken van onze Amstelveense gemeenschap."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We laten migranten niet aan hun lot over, of het helemaal zelf uitzoeken. We betuttelen niet, maar een duwtje in de rug kan nooit kwaad."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van Nederlandse regels en gebruiken stelt mensen in staat om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het vergoot bovendien de kans op werk en verkleint de kans op problemen ten gevolge van isolatie. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een inburgeringsprogramma en zorgt voor huisvesting van statushouders Voor extra ondersteuning ziet het CDA een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Migranten komen uit een situatie, waarbij het niet de vrije wil was om naar een ander land met een andere cultuur te vertrekken. Daarom heeft de gemeente de plicht om die migranten extra ondersteuning te geven, zodat ze hun plek kunnen vinden in die geheel andere samenleving, dan de samenleving waar ze uit afkomstig zijn. Maatwerk naar de menselijke maat is nodig om de inburgering tot een succes te maken. Daarbij mag van de migrant inzet worden verwacht. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Ouderen Combinatie Amstelveen is van mening dat met extra ondersteuning inburgering sneller en beter kan. Taal en gewoontes, hulp bij dagbesteding, kan allemaal helpen bij de inburgering. Extra ondersteuning van de gemeente daarbij kan alleen maar positief uitpakken."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet extra, ondersteunen wel."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Schiphol Extra belangrijk

De gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om de groei van Schiphol te beperken tot 500.000 vluchten per jaar.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel Amstelveners werken op Schiphol. Door Schiphol beperkingen op te leggen zullen bepaalde bedrijven zich genoodzaakt zien zich elders te vestigen wat mogelijk ten koste gaat van de werkgelegenheid. We zijn tegen het verder toelaten van prijsvechters op de luchthaven, die economisch weinig toevoegen en veel overlast geven. De VVD juicht stimuleringsmaatregelen vanuit het kabinet ten behoeve van stillere vliegtuigen toe om geluidshinder terug te dringen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol is zowel economisch als qua werkgelegenheid van groot belang voor Amstelveen. D66 is van mening dat economie en leefbaarheid gelijk op moeten gaan. Eventuele groei van Schiphol kan volgens D66 alleen tegeljik met maatregelen, waarbij aantoonbaar is dat de overlast door geluid en luchtvervuiling niet toeneemt. Het gebruik en de geluidsoverlast van de Buitenveldertbaan zouden relatief beperkt moeten zijn als Schiphol zich beter houdt aan de gemaakte afspraken over preferent baangebruik."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol zit met 500.000 vluchten op of over de grens van wat de regio aankan. Wat GroenLinks betreft moet Schiphol hard werken aan de vermindering van geluids- en milieuoverlast. Normen die voor andere bedrijfstakken gelden moeten ook gelden voor vliegverkeer (veiligheid, geluid, BTW op tickets, belasting op brandstof). "

 • Burgerbelangen Amstelveen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De vraag is niet of de vluchten tot 500.000 beperkt moeten worden, maar is primair de vraag naar het in balans brengen van de veiligheid, de overlast en het milieu met de economische waarde die Schiphol voor ons in Amstelveen en de regio heeft. Waar heel Nederland profiteert van Schiphol moeten de lasten en lusten ook met iedereen worden gedeeld. BbA wil Lelystad dus zo snel mogelijk open om Schiphol te ontzien."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn grenzen aan de groei. Ook die van Schiphol. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de generatie na ons. Schiphol gedraagt zich onverantwoord en rekt iedere keer afspraken op. Dit moet stoppen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet er alles aan doen om de overlast van vluchten te beperken. Er moet daarbij onder andere worden gekeken naar het aantal vluchten, het type vluchten, vluchtroutes en vluchthoogte. Eenzijdige focus op het aantal vluchten is naïef. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitbreiding van het aantal vluchten moet de komende jaren gevonden worden in Lelystad. Door slim toewijzen van vluchten kan Schiphol de komende jaren zijn rol als hubfunctie blijven vervullen. Op deze manier blijft de werkgelegenheid op Schiphol en in de regio gegarandeerd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol kan niet langer meer doorgroeien. Doorgroeien geeft een te grote belasting van het gebied rond Schiphol. De ChristenUnie vindt daarom dat de gemeente er op moet inzetten dat er een plafond komt van 500.000 vluchten per jaar. Onderzocht moet worden welke vluchten verplaatst kunnen worden naar andere luchthavens in Nederland. "

 • Ouderen Combinatie Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amstelveen is groot geworden door de luchtvaartindustrie. Het moet echter wel leefbaar blijven voor Amstelveners."

 • Actief voor Amstelveen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat